Javni Pozivi

ZER Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (ZER)
Datum objave: 01.12.2023
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Energetska revščina
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude energetsko revnim gospodinjstvom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti stavb ter rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije ter vlagateljem za pomoč pri prijavi na javni poziv in/ali izvedbi investicij. Investicije bodo lahko izvedene na eno ali dvostanovanjskih stavbah oziroma na večstanovanjskih stavbah, skladno z določili tega javnega poziva.

Nepovratna finančna spodbuda  je lahko dodeljena za izvedbo enega ali kombinacije navedenih ukrepov od A. do G., ali samo za ukrep G. oziroma le-tega v kombinaciji z ukrepom E., ki se bodo začeli izvajati po datumu veljavnosti tripartitne pogodbe za izvedbo ukrepa ter za izvedbo ukrepa H.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za izvedbo enega ali kombinacijo naslednjih ukrepov:

 1. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru na eno ali dvostanovanjski stavbi,
 2. toplotna izolacija zunanjih sten na eno ali dvostanovanjski stavbi,
 3. toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo in zunanje stene ogrevanih prostorov proti terenu na eno ali dvostanovanjski stavbi,
 4. vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali zunanjih vhodnih vrat na eno ali dvostanovanjski stavbi ali v posameznem stanovanju v večstanovanjski stavbi,
 5. vgradnja sistema za pripravo tople – sanitarne vode na eno ali dvostanovanjski stavbi ali v posameznem stanovanju v večstanovanjski stavbi,
 6. vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v eno ali dvostanovanjski stavbi ali v posameznem stanovanju v večstanovanjski stavbi,
 7. zamenjava stare kurilne naprave z novo na lesno biomaso v eno ali dvostanovanjski stavbi ali v posameznem stanovanju v večstanovanjski stavbi
 8. vključitev koordinatorja za zagotavljanje podpore pri prijavi na ta javni poziv in izvedbi projekta.
Rok za prijavo:

Vlagatelj lahko vloži vlogo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

ali na e-naslov: vloge@ekosklad.si

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno vložena in popolna vloga. Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred zaključkom tega javnega poziva. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je Eko sklad prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in vse zahtevane obvezne priloge.

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbud se smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, kolikor ZVO-2 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladzer@ekosklad.si01/241-48-44 (vsak delovnik med 9. in 14. uro)/
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 121/2023, 135/2023, 9/2024, 24/2024)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 22,5 milijonov EUR. Sredstva za dodeljevanje spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe. Vrednost razpoložljivih sredstev se lahko spremeni, zlasti v skladu s spremembami proračuna Republike Slovenije ter proračunskih zmogljivosti pristojnega ministrstva.

Drugi podatki:

Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, na njem dejansko živi in bo na tem naslovu izvedla projekt;
 • je na dan vložitve vloge ter vse do izdaje odločbe sama ali skupaj z enim oz. več člani, ki predstavljajo gospodinjstvo, lastnica ali solastnica vsaj do ½ stanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja, kjer bo izveden projekt;
 • katere gospodinjstvo je materialno ogroženo;
 • katere gospodinjstvo živi v nizko energijsko učinkovitih prostorih ali v neustreznih bivanjskih razmerah;
 • katere stavba je po oceni energetskega svetovalca primerna za izvedbo projekta ter je izvedba projekta skladna s cilji in namenom javnega poziva.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati stavba in njeni deli, kjer bo izveden projekt
Spodbuda po tem javnem pozivu je lahko dodeljena za investicije v legalno zgrajene stavbe ali dele stavb, ki so po svojem namenu stanovanjski.

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina spodbude za izvedbo ukrepa ali kombinacijo ukrepov od A. do G. znaša do 100% upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 18.000 EUR z DDV oz. za izvedbo ukrepa G. oz. le-tega v kombinaciji z ukrepom E. ne več kot:

 • 12.000 EUR z DDV za kotel na polena, sekance ali na kombinirano gorivo na lesno biomaso;
 • 7.500 EUR z DDV za kotel na pelete;
 • 5.500 EUR z DDV za enosobno kurilno napravo na lesno biomaso z vodnim toplotnim prenosnikom, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje
 • 3.000 EUR z DDV za vse ostale enosobne kurilne naprave na lesno biomaso.

Ostali pogoji
Tehnični pogoji ukrepov, za katere se lahko dodeli nepovratna finančna spodbuda, dodatne zahteve in pogoji za prijavo ter pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

Vključitev koordinatorja za zagotavljanje podpore pri izvajanju investicije
Eko sklad je za zagotavljanje podpore pri izvajanju projektov vzpostavil Seznam koordinatorjev. Vlagateljem, ki potrebujejo pomoč koordinatorja in bodo to uveljavljali v Vlogi, bo dodeljena pravica do spodbude za vključitev koordinatorja za pomoč pri prijavi na javni poziv in pri izvedbi investicije.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika