Javni Pozivi

JP PS VE OVE 2024 Javni poziv za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (JP PS VE OVE 2024)
Datum objave: 26.04.2024
Datum zaključka: 31.10.2024 oziroma do porabe sredstev
Izdajatelj: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije.

Namen javnega poziva je dofinanciranje projektov obnovljivih virov energije državnih družb za proizvodnjo energije nacionalnega pomena, ki imajo vsa potrebna dovoljenja za izvedbo, a zaradi zahtev višine donosnosti upravljanja kapitalskih naložb ne izvedejo investicij.

V okviru ukrepa se sofinancira del stroškov projekta, potrebnih za zaprtje finančne konstrukcije. Sofinancirajo se projekti, ki prispevajo k zelenemu prehodu in ustrezajo področnim merilom za spodbude zelenemu prehodu.

Rok za prijavo:

Rok za oddajo vlog je 31. 10. 2024. Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma do 31. 10. 2024.

Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova ulica 4
1000 Ljubljana

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom ministrstva z oznako »Ne odpiraj! – vloga JR PS VE OVE 2024« ter polnim naslovom vlagatelja v levem zgornjem kotu ovojnice.

Odpiranje prijav:

Postopek javnega razpisa za izbor projektov bo vodila strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval predstojnik ministrstva.

Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog, zaradi pričakovane obsežnosti dokumentacije vlog, ne bo javno in ga bo izvedla strokovna komisija v prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana, najkasneje v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog.

O odpiranju vlog bo komisija vodila zapisnik. Pri odpiranju vlog bo komisija ugotavljala fromalno popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.

Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge. Po preveritvi formalne popolnosti vloge lahko strokovna komisija vlagatelja pozove k vsebinskim pojasnilom oddane vloge.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
MOPEgp.mope@gov.si//
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 35/2024)

Obrazci za sestavo vloge:

Višina sredstev:

Finančna sredstva za izvedbo javnega poziva so zagotovljena v Skladu za podnebne spremembe in so v skladu s predpisi na področju javnih financ načrtovana v proračunu Republike Slovenije za leto 2024 v okviru Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023–2026, Področje 3: Obnovljivi viri energije, Sofinanciranje projektov OVE.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1,5 milijona EUR.

Drugi podatki:

Vlagatelji
Vlagatelji po tem javnem pozivu so gospodarske družbe, ki so proizvajalci energije in so v javni-državni lasti.
Vlagatelj postane končni prejemnik, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.

Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po tem javnem pozivu so:

  1. stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja za pridobivanje električne energije iz vetrne energije,
  2. gradbena, obrtniška in instalacijska dela, ki so neposredno povezana z izgradnjo elektroenergetskega postroja za pridobivanje električne energije vetrne energije,
  3. stroški storitev projektantskega in gradbenega nadzora v vrednosti 3% priznanih upravičenih stroškov projekta,

pri čemer dejavnosti iz točke b) in točke c) predstavljajo upravičen namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz točke a) na javni poziv.

Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav.

Višina sofinanciranja
S sredstvi Sklada za podnebne spremembe bo sofinanciranih do 45% upravičenih stroškov projekta in ne več kot je potrebno, da naložba dosega 3,5% interno stopnjo donosnosti, kot izhaja iz priložene investicijske dokumentacije.
Sredstva lastne udeležbe v višini 55% ali več upravičenih stroškov in sredstva za vse neupravičene stroške mora zagotavljati končni prejemnik.

Vprašanja in dodatne informacije
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati po elektronski pošti: gp.mopeping@govpong.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim pozivom je najkasneje 10 dni pred rokom za oddajo vlog. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja, ki se neposredno nanašajo na predmetni javni poziv, podalo najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vlog. Odgovori na zastavljena vprašanja in dodatne informacije predstavljajo sestavni del predmetne razpisne dokumentacije. Odgovori bodo objavljeni na tej spletni strani.

Odločanje in obveščanje o izboru
Vlagatelji bodo o izidu javnega poziva obveščeni s sklepom o izboru predvidoma v roku 60 dni od datuma vložitve vloge. Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je dopusten upravni spor.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika