Javni Pozivi

JP-E-BIKE Javni poziv za uveljavljanje subvencije za nakup električnih koles (JP-E-BIKE)
Datum objave: 31.05.2024
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Borzen, d.o.o.
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Električna mobilnost
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so subvencije za nakup električnih koles, ki so na podlagi tehničnih in drugih lastnosti namenjena opravljanju daljših poti oziroma dnevnih poti na delo.

Električna kolesa so kolesa s pedali z dodatnim pogonom, opremljena s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno nazivno močjo, ki je manjša ali enaka 250 W, katerega izhodna moč se prekine, kadar kolesar preneha poganjati pedala, sicer pa se progresivno zmanjšuje in končno prekine, preden hitrost vozila doseže 25 km/h, kot to izhaja iz ZPrCP in iz ZMV-1.

Predmet subvencioniranja so:

 • Sklop A: Električno kolo, ki je mestno ali zložljivo e-kolo
 • Sklop B: Električno tovorno kolo

Rabljena in testna kolesa niso predmet subvencioniranja.

Rok za prijavo:

Vloga za pridobitev subvencije se odda v elektronski obliki preko spletne aplikacije Centra za podpore, v kateri se upravičenec identificira:

 • s kvalificiranim elektronskim – digitalnim podpisom,
 • z elektronskim podpisom, ki je enakovreden kvalificiranemu elektronskemu podpisu,
 • z enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi center za podpore, ki se določi na način, da upravičenec po izpolnitvi vloge preko spletne aplikacije po elektronski pošti prejme v potrditev enolično kodo.

Upravičenci lahko vlogo oddajo preko spletne aplikacije od 3. 6. 2024 od 8. ure dalje do zaključka veljavnosti tega javnega poziva. Javni poziv je odprt do porabe sredstev.

Vlogo lahko odda prijavitelj ali po njem pooblaščena oseba. V slednjem primeru mora biti vlogi priloženo podpisano pooblastilo s strani zakonitega zastopnika.

Za popolno oddano vlogo mora prijavitelj poleg vseh zahtevanih podatkov vlogi priložiti tudi naslednja dokazila oziroma priloge:

 • dokazilo o posesti e-kolesa,
 • račun o nakupu e-kolesa,
 • potrdilo o izvedenem plačilu nakupa e-kolesa,
 • izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo prodajalca, pri katerem je bilo e-kolo kupljeno,
 • izpolnjeno in podpisano izjavo upravičenca;
 • pooblastilo, če vlogo odda pooblaščenec upravičenca.
Odpiranje prijav:

Oddane vloge se obravnavajo po vrstnem redu prejema vlog v sistem, pri čemer se odločbe tako za sklop A. kot sklop B. izdajajo sproti, v rokih, kot jih določa Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Borzen - Center za podporekolesa@borzen.si01/6207-655 (ponedeljek, sreda in petek med 12. in 14. uro)/
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 44/2024, 49/2024)

Podrobnejše informacije in prijava na spletni strani Borzena

Višina sredstev:

Vir sredstev za subvencije je skladno z določili Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023–2026 (Uradni list RS, št. 106/23) Sklad za podnebne spremembe.

Skupna vrednost sredstev, namenjenih za sofinanciranje ukrepa nakupa električnih koles znaša do 4.000.000 EUR, pri čemer je predviden obseg sredstev za subvencije do 2.000.000 EUR v letu 2024.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za prijavo
Upravičenec do subvencije je vsaka polnoletna fizična oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, dodeljeno davčno številko s strani Finančne uprave Republike Slovenije ter je nakup e-kolesa opravila v času polnoletnosti. Kot fizična oseba po tem javnem pozivu se ne štejejo samostojni podjetniki posamezniki. Fizične osebe, ki samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, so do subvencije upravičene le v primeru, če e-kolesa ne bodo uporabljale za opravljanje pridobitne dejavnosti.

Vsak upravičenec lahko v času veljavnosti izvajanja javnega poziva odda le eno vlogo za pridobitev subvencije za nakup le enega novega e-kolesa, ne glede na to, ali je dejansko kupil več koles, ki bi lahko bila predmet subvencije.

Višina subvencije
Subvencije za posamezen tip kolesa znašajo za:

 • Sklop A. Električno kolo - 25% od maloprodajne cene z vključenim davkom na dodano vrednost, vendar ne več kot 500 EUR. Do subvencije so upravičena kolesa, katerih maloprodajna cena z DDV (z upoštevanim komercialnim popustom) ne presega 2.500 EUR.
 • Sklop B. Električno tovorno kolo - 30% od maloprodajne cene z vključenim davkom na dodano vrednost, vendar ne več kot 1.000 EUR.

Dodatne informacije
Dodatne informacije lahko upravičenci dobijo na tel. št. 01/6207-655 v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek med 12. in 14. uro), oziroma na elektronskem naslovu kolesa@borzen.si.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika