Javni Pozivi

Borzen_peleti Javni poziv za uveljavljanje subvencije za nakup lesnih peletov
Datum objave: 03.03.2023
Datum zaključka: 31.05.2023
Izdajatelj: Borzen, d.o.o.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so subvencije za nakup lesnih peletov, kot jih določata 10. člen Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Ur. l. RS, št. 158/22, v nadaljnjem besedilu: ZNPOVCE) in Uredba o subvencijah za nakup lesnih peletov (Ur. l. RS, št. 9/23).

Lesni peleti so oblika lesnih goriv. Narejeni so iz suhega lesnega prahu in žagovine. Praviloma imajo valjasto obliko premera 6–8 mm in dolžine do 40 mm.

Namen javnega poziva je pomoč fizičnim osebam zaradi visoke cene energenta lesnih peletov.

Rok za prijavo:

Vloga za pridobitev subvencije se odda v elektronski obliki preko spletne aplikacije centra za podpore, v kateri se upravičenec identificira

 • z elektronskim podpisom, ki je enakovreden kvalificiranemu elektronskemu podpisu ali
 • enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi center za podpore, ki se določi na način:
  • da upravičenec po izpolnitvi vloge preko spletne aplikacije po elektronski pošti prejme v potrditev enolično kodo;
  • da upravičenec vlogo izpolni elektronsko, jo natisne, podpiše in preslikano (skenirano) odloži v elektronski predal aplikacije.

Vloga se lahko odda tudi v fizični obliki na način, da se ročno podpiše ter s (priporočeno) poštno pošiljko pošlje na naslov:

Borzen, d.o.o., center za podpore
Dunajska 156
1000 Ljubljana

s pripisom: »subvencija za lesne pelete«.

Upravičenci lahko vlogo vložijo od 6. 3. 2023 do vključno 31. 5. 2023. Center za podpore vlog, oddanih po 31. 5. 2023, ne bo sprejemal.

Odpiranje prijav:

Vloga je pravočasno oddana, če je oddana elektronsko preko spletne aplikacije do vključno 31. 5. 2023 do 23:59 oziroma oddana s priporočeno poštno pošiljko na naslov, naveden zgoraj, do vključno 31. 5. 2023. Vloga se šteje za pravočasno tudi, če center za podpore vlogo, poslano z navadno pisemsko pošiljko, prejme do vključno 31. 5. 2023. Morebitne dopolnitve k vlogi, upravičenec odda na enak način, kot je oddal prvotno vlogo.

Upravičenec pridobi pravico do subvencije z izdajo odločbe, ki bo izdana predvidoma v enem mesecu od prejema popolne vloge. Subvencija se upravičencu izplača na bančni račun, naveden v vlogi, v roku 30 dni od vročitve odločbe o odobritvi vloge. Subvencija se izplača neposredno upravičencu tudi v primeru, če vlogo odda pooblaščenec.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Borzen peletipeleti@borzen.si01/620-76-55 vsak delovnik med 9:00 in 11:00 in med 13:00 in 15:00 /
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 28/2023)

Podrobnejše informacije na spletni strani Borzena

Višina sredstev:

Sredstva za dodeljevanje subvencij se v skladu z devetim odstavkom 10. člena ZNPOVCE zagotavljajo iz sredstev za podpore, ki jih v 16. členu določa Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE). Subvencija za nakup lesnih peletov je oproščena plačila dohodnine.

Višina subvencije
Upravičenec je za eno vgrajeno kurilno napravo upravičen do subvencije za nakup največ pet ton lesnih peletov. Subvencija znaša 100 evrov za eno tono peletov oziroma 0,10 evrov za kilogram peletov.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za prijavo na poziv
Upravičenec ali upravičenka (v nadaljevanju: upravičenec) do subvencij je fizična oseba, ki razpolaga z vgrajeno kurilno napravo ter je v obdobju od 1. septembra 2022 do 31. decembra 2022 opravila nakup lesnih peletov za ogrevanje svojega gospodinjstva in ne za pridobitno dejavnost. Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Za eno kurilno napravo se lahko vloži le ena vloga za pridobitev subvencije ne glede na število gospodinjstev, ki uporabljajo isto kurilno napravo ali število članov skupnega gospodinjstva. Upravičenec lahko za vložitev vloge pooblasti drugo osebo.

Pogoji za dodelitev subvencije za nakup lesnih peletov
Subvencija se dodeli upravičencu, ki izpolni naslednje pogoje:

 • razpolaga z vgrajeno kurilno napravo za običajne potrebe oskrbe s toplotno energijo svojega gospodinjstva v Republiki Sloveniji in pri tem kot gorivo uporablja lesne pelete,
 • je v obdobju od 1. septembra 2022 do 31. decembra 2022 opravil nakup peletov za ogrevanje svojega gospodinjstva ter razpolaga z originalnim računom o nakupu lesnih peletov, izdanem v obdobju od 1. septembra 2022 do 31. decembra 2022 na območju Evropske unije, in potrdilom o plačilu tega računa,
 • odda vlogo za dodelitev subvencije za kurilno napravo, za katero še ni bila vložena vloga za pridobitev subvencije za nakup lesnih peletov (v nadaljevanju: vloga),
 • odda popolno in pravočasno vlogo.

Priloge, ki jih predloži upravičenec ob oddaji vloge:

 • dokazilo o vgrajeni napravi,
 • račun o nakupu peletov (izdan v obdobju 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022),
 • potrdilo o plačilu računa,
 • pooblastilo, če vlogo vloži pooblaščenec upravičenca

Dodatne informacije
Vse informacije v zvezi s tem javnim pozivom so dostopne na spletni strani Borzen. Dodatne informacije v zvezi s tem javnim pozivom lahko upravičenci pridobijo na tel. 01/620-76-55 v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani oziroma preko elektronskega naslova peleti@borzen.si. Odgovori na vprašanja, ki bodo posredovani na elektronski naslov peleti@borzen.si in ki se neposredno nanašajo na predmetni javni poziv, bodo objavljeni do 15. v mesecu na spletni strani. Objavljeni bodo zgolj tisti odgovori na vprašanja, ki pomenijo dodatne informacije za izvajanje javnega poziva. Odgovori na zastavljena vprašanja oziroma dodatne informacije predstavljajo sestavni del tega javnega poziva.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika