Javni Pozivi

TP ELENA 2020 Poziv k oddaji prijave za sofinanciranje iz sredstev tehnične pomoči ELENA (TP ELENA 2020)
Datum objave: 18.02.2020
Datum zaključka: 19.02.2021
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Celovita energetska prenova javnih stavb
Predmet objave:

Ministrstvo za infrastrukturo (ELENA upravičenec) poziva potencialne koristnike k posredovanju predlogov operacij celovitih energetskih prenov javnih stavb (v nadaljevanju: CEPS) z namenom pridobitve nepovratnih sredstev iz naslova tehnične pomoči ELENA (v nadaljevanju: TP  ELENA).

Neposredni koristniki nepovratnih sredstev iz naslova TP ELENA  so osebe ožjega javnega sektorja in osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država.

Med ELENA upravičencem in koristnikom ELENA sredstev se bo sklenil sporazum, ki bo natančneje opredeljeval način izvajanja nalog in koriščenja sredstev iz naslova TP ELENA.

Za izvedbo storitev TP ELENA za operacije CEPS pa se bo med ELENA upravičencem in koristnikom ELENA sredstev ter izbranim izvajalcem storitev TP ELENA sklenila tripartitna pogodba, ki bo natančneje opredeljevala predmet, obseg in način izvedbe storitev TP ELENA, način plačila storitev TP ELENA ter druge pravice in obveznosti med pogodbenimi strankami.

 

Rok za prijavo:

Prijavitelj izpolni vse zahtevane podatke na Obrazcu 1 in prijavo pošlje na e-naslov:
gp.mzi@gov.si, s pripisom št. zadeve 440-1/2020.

Prvi rok za oddajo prijave je 28. 2. 2020, drugi rok 27. 3. 2020, treji rok 24. 4. 2020, četrti rok 29. 5. 2020, peti rok 26. 6. 2020, šesti rok 27. 11. 2020, sedmi rok 18. 12. 2020, osmi rok 22. 1. 2021 in zadnji deveti rok 19. 2. 2021. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev TP ELENA.

Odpiranje prijav:

ELENA upravičenec opravi pregled prijave koristnika ELENA sredstev na Obrazcu 1 in »ODOBRI PRIJAVO«, s katero se potrdi pravilno izpolnjeni prijavni Obazec št. 1 in odobri vsebina TP ELENA na podlagi kriterijev, ki so opredeljeni v poglavju 5 tega poziva, oz. zavrne prijavo. Odobritev prijave je pogoj za nadaljevanje postopka. Prav tako je pogoj za nadaljevanje postopka sklenitev sporazuma.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
MZI - Skupina ELENAmzi.tp-elena@gov.si/
Dokumentacija:

Poziv k oddaji prijave; različica 1.01 - Oktober 2020

Prijavni obrazci in priloga:


Proces TP ELENA:

Višina sredstev:

Skupna višina predvidenih  sredstev TP ELENA znaša predvidoma 1.567.000 EUR, kar predstavlja skupni upravičeni strošek, od katerega je znesek v višini 90 % upravičenih stroškov 1.410.300 EUR sofinanciran iz EU sredstev ELENA, za preostanek v višini 10 %, ki znaša 156.700 EUR, pa morajo upravičenci zagotoviti lastna sredstva. Sredstva TP ELENA so na razpolago za črpanje v letih 2019 in 2020.

Drugi podatki:

Postopek prijave, odobritve in spremljanja storitev
Celoten proces od naročanja in izdelave storitev do odobritve nepovratnih sredstev za TP ELENA je podrobneje opredeljen v dokumentaciji poziva.

Upravičeni stroški storitev TP ELENA
Predmet sofinanciranja so naslednje storitve izdelave ekonomske in tehnične dokumentacije TP ELENA v povezavi s CEPS:

  • izdelava razširjenih energetskih pregledov;
  • izdelava investicijske dokumentacije;
  • izdelava projektne dokumentacije;
  • izdelava dokumentacije za preveritev javno-zasebnega partnerstva z izdelavo ocene možnosti JZP;
  • druge svetovalne storitve v povezavi s CEPS;
  • nepovračljiv DDV .

Podrobneje so upravičeni stroški  opredeljeni polnem besedilu poziva.

Merila in pogoji za izbor projektov
Sredstva iz naslova TP ELENA so namenjena za pripravo ekonomske in tehnične  dokumentacije za celovite energetske prenove stavb (CEPS) oseb ožjega in širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država in vsebinsko zadostijo zahtevam za prijavo na povabila posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja, ki jih objavlja Ministrstvo za infrastrukturo. Podrobneje so merila opredeljena v polnem besedilu poziva.

Dodatne informacije in obveščanja
Za dodatne informacije in podrobnejša pojasnila smo vam na razpolago na e-pošti: mzi.tp-elenaping@govpong.si.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika