Javni Pozivi

AE-2016 Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo (AE-2016)
Datum objave: 16.12.2016
Datum zaključka: 17. 01. 2017
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Svet Agencije za energijo
Predmet objave:

S tem pozivom ministrstvo vabi kandidate za posredovanje prijave za imenovanje treh članov sveta Agencije za energijo. Agencija za energijo ima sedež v Mariboru, Strossmayerjeva 30. Svet agencije sestavlja predsednik in pet članov; trije kandidati bodo imenovani za obdobje šestih let. Po preteku mandatne dobe so kandidati lahko enkrat ponovno imenovani, pri čemer se imenovanje za predsednika šteje tudi za imenovanje za člana sveta.

Za člana sveta agencije se lahko prijavi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je državljan Republike Slovenije;
 • ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustrezajo izobrazbi druge stopnje ustrezne smeri;
 • je strokovnjak za elektrotehniška, strojnotehniška, ekonomska ali pravna vprašanja s področja energetike, pri čemer mora biti iz vsakega od navedenih strokovnih področij imenovan v svet agencije vsaj en član, oziroma predsednik;
 • ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na kazen zapora šest mesecev ali več;
 • ni poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, član Vlade Republike Slovenije, državni sekretar ali član organa politične stranke;
 • ne opravlja funkcije župana ali podžupana v občini.

Kandidat za predsednika oziroma člana sveta ne sme biti:

 • funkcionar v državnem organu;
 • javni uslužbenec v državnem organu;
 • zaposlen pri izvajalcu energetskih dejavnosti;
 • član organa upravljanja ali nadzora pri izvajalcu energetskih dejavnosti.

Kandidat za predsednika oziroma člana sveta ali z njim povezana oseba ne sme:

 • imeti lastniškega deleža pri izvajalcu energetskih dejavnosti; z lastniškim deležem v smislu te alineje so izenačene druge pravice, na podlagi katerih ima navedena oseba pravico do udeležbe pri dobičku, glasovalne pravice ali lahko prejme plačilo od takega izvajalca energetskih dejavnosti ali
 •  opravljati kakršno koli delo, storitve ali dobave blaga za izvajalca energetskih dejavnosti, če bi to lahko vplivalo na neodvisno odločanje predsednika ali člana sveta v okviru njegove funkcije.

Za povezano osebo se šteje:

 • zakonec predsednika ali člana sveta, njegov zunajzakonski partner ali partner v istospolni zvezi ali sorodnik v ravni vrsti do vključno drugega kolena;
 • pravna oseba, ki jo predsednik ali član sveta v svetu neposredno ali posredno obvladuje na način, da ima on ali oseba iz prejšnje alineje ali pravna oseba, ki jo obvladuje, večinski delež v kapitalu te pravne osebe ali večino glasovalnih pravic v organu upravljanja ali nadzora te pravne osebe.
Rok za prijavo:

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili do 17. 1. 2017 na Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, Ljubljana, s pripisom »Za poziv za člana sveta agencije«.

K vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:

 • fotokopijo osebnega dokumenta s sliko;
 • fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi;
 • reference o strokovnosti;
 • potrdilo o nekaznovanosti oziroma izjavo, da si ga organ lahko pridobi sam;
 • izjavo, da ni poslanec Državnega zbora, član Vlade Republike Slovenije, državni sekretar ali član organa politične stranke;
 • izjavo, da ne opravlja funkcije župana ali podžupana v občini;
 • izjavo, da za kandidata za predsednika oziroma člana sveta agencije ni podan kateri od razlogov iz drugega odstavka 393. člena EZ-1;
 • izjavo, da za kandidata za predsednika oziroma člana sveta agencije oziroma z njim povezana oseba iz četrtega odstavka 393. člena EZ-1, ni podan kateri od razlogov iz tretjega odstavka 393. člena EZ-1;
 • življenjepis na europass obrazcu;
 • predlog vloge Sveta agencije.
Odpiranje prijav: Kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo ministrstvo povabilo na razgovor.

Listo kandidatov bo ministrstvo poslalo Vladi Republike Slovenije, ki bo oblikovala predlog liste kandidatov. Vlada lahko sama predlaga kandidata za predsednika oziroma člana sveta agencije.

O kandidatih bo odločal Državni zbor Republike Slovenije v 30 dneh po prejemu predloga Vlade Republike Slovenije. Kandidate bo o izboru pisno obvestil Državni zbor Republike Slovenije v zakonitem roku.
Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Jasna Avbelj Hamzičjasna.avbelj-hamzic@gov.si01/478-7488
Dokumentacija:

<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2016081-pdf _blank external-link-new-window>Poziv (Ur. l. RS št. 81/2016 - Razglasni del, stran 2848)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

V besedilu razpisa za direktorja oziroma člana sveta uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika