Javni Pozivi

AE-2022 Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo (AE-2022)
Datum objave: 01.07.2022
Datum zaključka: 31.07.2022
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Svet Agencije za energijo
Predmet objave:

S tem pozivom ministrstvo vabi kandidate za posredovanje prijave za imenovanje člana sveta Agencije za energijo. Agencija za energijo ima sedež v Mariboru, Strossmayerjeva 30. Svet agencije sestavlja predsednik in pet članov, ki se imenujejo za dobo šest let, pri čemer se vsaka tri leta imenuje polovica članov sveta. Član sveta je lahko še enkrat ponovno imenovan. Kandidat bo zaradi predčasnega prenehanja funkcije člana sveta agencije imenovan za preostanek trajanja funkcije razrešenega člana (do 11. junija 2026).

Za člana sveta agencije se lahko prijavi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je državljan Republike Slovenije;
 • ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustrezajo izobrazbi druge stopnje ustrezne smeri;
 • je strokovnjak za elektrotehniška, strojnotehniška, ekonomska ali pravna vprašanja s področja energetike;
 • ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na kazen zapora šest mesecev ali več, pa obsodba še ni bila zbrisana;
 • ni poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, član Vlade Republike Slovenije, državni sekretar ali član organa politične stranke;
 • ne opravlja funkcije župana ali podžupana v občini.

Kandidat za člana sveta ne sme biti:

 • funkcionar v državnem organu;
 • javni uslužbenec v državnem organu;
 • zaposlen pri izvajalcu energetskih dejavnosti;
 • član organa vodenja ali organa nadzora pri izvajalcu energetskih dejavnosti.

Kandidat za člana sveta ali z njim povezana oseba ne sme:

 • imeti lastniškega deleža pri izvajalcu energetskih dejavnosti; z lastniškim deležem v smislu te alineje so izenačene druge pravice, na podlagi katerih ima navedena oseba pravico do udeležbe pri dobičku, glasovalne pravice ali lahko prejme plačilo od takega izvajalca energetskih dejavnosti ali
 • opravljati kakršno koli delo, storitve ali dobave blaga za izvajalca energetskih dejavnosti, če bi to lahko vplivalo na neodvisno odločanje predsednika ali člana sveta v okviru njegove funkcije.

Za povezano osebo se šteje:

 • zakonec predsednika ali člana sveta, njegov zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti ali sorodnik v ravni vrsti do vključno drugega kolena;
 • pravna oseba, ki jo predsednik ali član sveta v svetu neposredno ali posredno obvladuje na način, da ima on ali oseba iz prejšnje alineje ali pravna oseba, ki jo obvladuje, večinski delež v kapitalu te pravne osebe ali večino glasovalnih pravic v organu upravljanja ali nadzora te pravne osebe.
Rok za prijavo:

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili in dokumenti v roku 30 dni od objave v Uradnem listu RS na Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »Za poziv za člana sveta Agencije za energijo«.

K vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila in dokumente:

 • fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi;
 • reference o strokovnosti;
 • dokazilo, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na kazen zapora šest mesecev ali več, pa obsodba še ni bila zbrisana oziroma izjavo, da si potrdilo organ lahko pridobi sam (potrdilo iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških);
 • izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
 • izjavo, da ni poslanec Državnega zbora, član Vlade Republike Slovenije, državni sekretar ali član organa politične stranke;
 • izjavo, da ne opravlja funkcije župana ali podžupana v občini;
 • izjavo, da za člana sveta agencije ni podan kateri od razlogov iz drugega odstavka 393. člena EZ-1;
 • izjavo, da za kandidata za člana sveta agencije oziroma z njim povezana oseba iz četrtega odstavka 393. člena EZ-1, ni podan kateri od razlogov iz tretjega odstavka 393. člena EZ-1;
 • življenjepis na Europass obrazcu;
 • pisno soglasje kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
Odpiranje prijav:

Kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo ministrstvo povabilo na razgovor.

Listo kandidatov bo ministrstvo poslalo Vladi Republike Slovenije, ki bo oblikovala predlog liste kandidatov in jo posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije. Tudi Vlada Republike Slovenije lahko sama predlaga kandidata za člana sveta agencije.

O kandidatih bo odločal Državni zbor Republike Slovenije v 30 dneh po prejemu predloga Vlade Republike Slovenije. Kandidate bo o izboru pisno obvestil Državni zbor Republike Slovenije v zakonitem roku.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Maša Vrhovnikmasa.vrhovnik@gov.si01/478-82-28
Dokumentacija:

Poziv (Ur. l. RS št. 89/2022)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

V besedilu poziva uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Vse dodatne informacije dobite pri kontaktni osebi: Maša Vrhovnik, Ministrstvo za infrastrukturo.

Nazaj

© 2012 - 2023 Portal Energetika