Javni Razpisi

URE_1_2014 Javni razpis Energetsko učinkoviti z Elektro energijo 2014 za nepovratne finančne spodbude za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in ostalih vrst energije pri končnih odjemalcih (URE_1_2014)
Datum objave: 28.03.2014
Datum zaključka: 9. 5. 2014 do 14. ure
Izdajatelj: Elektro energija d.o.o.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

 • vgradnja toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije,
 • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave,
 • vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote,
 • optimizacija tehnoloških procesov,
 • izvedba energetskih pregledov,
 • vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov,
 • oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih,
 • programi informiranja in ozaveščanja.

Za projekt se smatra ena zaključena celota posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

 • občine, ki imajo za izvajanje programov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije izdelan lokalni energetski koncept;
 • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE);
 • podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička.

Rok za prijavo:

Prijavitelji se lahko z vlogo prijavijo na javni razpis od naslednjega dne po objavi tega javnega razpisa dalje, vendar najkasneje do 9. 5. 2014 do 14. ure.

Vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Slednja natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge. Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce in priloge ter izpolnjuje druge zahteve iz tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Elektro energija, d.o.o., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana, bodisi osebno, bodisi priporočeno po pošti.

Odpiranje prijav:

Datum odpiranja je 12. 5. 2014. Na odpiranje vlog, ki ni javno, bodo uvrščene vse vloge, ki bodo na opisan način dostave prispele v vložišče sofinancerja pravilno označene in zaprte, in sicer najkasneje zadnji delovni dan pred odpiranjem vlog, to je 9. 5. 2014 do 14. ure.

Vse pravilne in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale in obravnavale po zaporedju prejema do porabe sredstev.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Elektro energija//
Dokumentacija:

Razpis (Ur. l. RS, št. 21/2014 - Razglasni del, stran 908)

Podrobnejše informacije

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 1.069.172 EUR.

Drugi podatki:

Višina sofinanciranja

Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme:

 • presegati 30 % vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja ter v primeru pogodbenega sofinanciranja investicij;
 • presegati 40 % vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja;
 • presegati 50 % upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja ter občine in druge subjekte.

Upravičenec mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov, ki ne smejo predstavljati državnih pomoči, pomoči »de minimis« ali subvencij. Ta zahteva ne velja za javni sektor.

Višina sofinanciranja ne sme presegati 50.000,00 EUR in ne sme presegati 46,54 EUR nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno MWh energije, za posamezen projekt.

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika