Javni Razpisi

1_2013_PO Javni razpis UREZRKO 2013 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (1_2013_PO)
Datum objave: 29.03.2013
Datum zaključka: 13.9.2013 do 14.00 ure oz. do porabe sredstev.
Izdajatelj: Elektro energija d.o.o.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov oz. naložb za povečanje učinkovitosti rabe električne energije – UREZRKO. Program sofinanciranja je sestavljen iz naslednjih vrst ukrepov:

 • energetsko učinkoviti sistemi razsvetljave:
  – vgradnja varčnih sijalk, kot je na primer vgradnja CFL namesto navadnih žarnic, zamenjava fluorescenčnih sijalk T8 s T5 ali zamenjava fluorescenčnih sijalk T8 za LED,
  – vgradnja senzorjev prisotnosti,
  – vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja,
  – vgradnja svetlobnih sistemov, ki nadomeščajo umetno razsvetljavo;
 • vgradnja opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih v industrijskem, proizvodnem in poslovnem delu gospodarskih sistemov;
 • vgradnja energetsko učinkovitih elektromotorjev standardnega EU razreda IE2, IE3, Pe < 4 kW ter vgradnja frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov za črpalke in ventilatorje: črpalke P < 4 kW,ventilatorji P < 4 kW v industrijskem, proizvodnem in poslovnem delu gospodarskih sistemov.

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev po tem javnem razpisu so pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v ukrepe oziroma v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije.

Rok za prijavo:

Prijavitelji se lahko z vlogo prijavijo na javni razpis od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS dalje, vendar najkasneje do 13.9.2013 do 14.00 ure.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti označena na način, kot navedeno v razpisni dokumentaciji. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.

Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Elektro energija, d.o.o., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana, bodisi osebno, bodisi priporočeno po pošti.

Odpiranje prijav:

Datum prvega odpiranja je 13.5.2013. Na odpiranje vlog, ki ni javno, bodo uvrščene vse vloge, ki bodo na opisan način dostave prispele v vložišče sofinancerja pravilno označene in zaprte, in sicer najkasneje zadnji delovni dan pred odpiranjem vlog, to je 10.5.2013 do 14.00 ure.

Vse pravilne in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale in obravnavale po zaporedju prejema do porabe sredstev. V primeru, da finančna sredstva ne bodo v celoti podeljena na prvem odpiranju, se bodo vloge, prispele po 10.5.2013, po 14:00 uri, obravnavale ob naslednjih datumih odpiranja vlog, pod pogojem, da bodo na naslov sofinancerja prispele najkasneje en delovni dan pred posameznim datumom odpiranja, do 14.00 ure.

Roka za oddajo vlog na naslednji odpiranji sta 12.7.2013, do 14.00 ure in 13.9.2013, do 14.00 ure. Odpiranje vlog pa bo potekalo 15.7.2013 in 16.9.2013. Vloge bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, o čemer bo Elektro energija, d.o.o., Ljubljana, v Uradnem listu ter na spletu objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, ki bodo poslane za naslednje odpiranje po datumu objave obvestila o porabi sredstev, bodo s sklepom zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Uršula Krisperursula.krisper@elektro-ljubljana.si//
Dokumentacija:

Polno besedilo javnega razpisa

Razpis (Ur. l. RS, št. 27/2013 - Razglasni del, stran 1055)

Razpisna dokumentacija

Podrobnejše informacije

 

Zaključek razpisa (Ur. l. RS, št. 67/2013 - Razglasni del, stran 2299)

Višina sredstev: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 800.000 EUR.
Drugi podatki:

Višina sofinanciranja

Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije lahko znaša za velika podjetja največ 30% vrednosti upravičenih stroškov investicije. Pri srednjih podjetjih se zgornja višina dodeljene finančne spodbude lahko poveča za 10%, pri malih in mikro podjetjih pa za 20%.


Višina nepovratne finančne spodbude ne sme presegati 49,66 Eur/MWh na vsako prihranjeno MWh letnega prihranka električne energije na obračunskem merilnem mestu, na katerem se izvaja ukrep.


Pri dodelitvi nepovratnih sredstev bo Elektro energija, d.o.o., Ljubljana, upoštevala tudi omejitve razpoložljivih sredstev.


Upravičenec mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov, ki ne smejo predstavljati javnih sredstev.


Upravičeni stroški


Upravičeni stroški so stroški za dobavo in vgradnjo energetsko učinkovite opreme, ki je določena v specifikaciji ukrepov s popisom opreme in storitev, ustrezno vsebini tehničnih specifikacij za pridobitev ponudb in vsebini predvideno izbrane ene ali več ponudb za naročilo opreme in storitev za izvedbo operacije.

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika