Javni Razpisi

CE-URE 2023 Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2023 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije
Datum objave: 12.05.2023
Datum zaključka: Do objave zaključka oz. najkasneje do 30.09.2023 ob 13:00
Izdajatelj: Energetika Celje, d.o.o.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Ogrevanje in priprava tople sanitarne vode na zemeljski plin
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove, še neizvedene naložbe, ki vplivajo na zmanjšanje onesnaženosti zraka na območju Mestne občine Celje ter pripomorejo k večji izkoriščenosti distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejši rabi energije in zagotavljanju prihrankov energije. Spodbude so namenjene nalsednjim ukrepom na področju uporabe zemeljskega plina (A) in na področju daljinskega ogrevanja (B):

 • A1 - nakup in vgradnja novega kodenzacijskega kotla na zemeljski plin z avtomatiko za regulacijo delovanja kotla glede na zunanjo temperaturo ter istočasna nova priključitev na zemeljski plin za gospodinjstva;
 • A2 - zamenjava starega plinskega kotla z novimi kondenzacijskim kotlom na zemeljski plin z avtomatiko za regulacijo delovanja kotla glede na zunanjo temperaturo za gospodinjstva;
 • A3 - zamenjava stare kurilne naprave z novim kondenzacijskim kotlom na zemeljski plin v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb z avtomatiko za regulacijo delovanja kotla glede na zunanjo temperaturo;
 • B1 - nakup in vgradnja toplotne postaje v večstanovanjskih stavbah ob istočasni priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja oziroma zamenjava elementov opreme na toplotni postaji.
Rok za prijavo:

Vlagatelji morajo vlogo s prilogami oddati pravočasno in po izvedeni naložbi. Zadnji rok za oddajo vloge na razpis je 30. 9. 2023 do 13. ure pod pogojem, da so razpoložljiva sredstva še na voljo.

Vlagatelj vloži pisno vlogo (obrazec 1) z vsemi dokazili in prilogami, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisa in v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena in označena na način, da je na prvi strani in spodnjem levem kotu ovojnice navedeno. "Razpis za dodelitev spodbud 2023, ne odpiraj!", v zgornjem levem kotu ali na zadnji strani kuverte pa ime in priimek/naziv ter stalni naslov vlagatelja.

Vlagatelj vlogo po pošti dostavi na naslov:

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o.
Smrekarjeva ulica 1
3000 Celje

Odpiranje prijav:

Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Prvo odpiranje vlog bo 6. 7. 2023. Naslednja odpiranja bodo potekala vsak nadaljnji četrtek ob 9. uri v sejni sobi Energetike Celje do objave zaključka javnega razpisa oziroma najkasneje do 30. 9. 2023, ko bo zadnje odpiranje prejetih vlog.

Odpiranje vlog ni javno. Če bo strokovna komisija ugotovila, da je vloga nepopolna ali nerazumljiva, bo vlagatelj pozvan k dopolnitvi ali odpravi pomanjkljivosti v skladu z ZUP. Če bo vlagatelj vlogo ustrezno dopolnil v roku osmih dni od prejema poziva za dopolnitev, se bo štelo, da je vloga vložena na dan prejetja ustrezno dopolnjene vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo ustrezno dopolnili v naloženem roku, bodo zavržene.

Po prejemu popolne vloge bo o vlagateljevi vlogi za dodelitev spodbude odločeno z odločbo, ki bo izdana predvidoma v 30 dneh po odprtju popolne vloge.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Polona Inkretpolona.inkret@energetika-ce.si03/425-33-50
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 54/2023)

Razpisna dokumentacija in obrazci (Energetika Celje, d.o.o.)

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem razpisu znaša 30.000 EUR. DDV ni predmet sofinanciranja. Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2023.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci, ki so oddali popolno in pravočasno vlogo in sicer:

 •  za ukrepa A1 ali A2, vlagatelj – fizična oseba, ki je:
  • lastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala naložba, in ki leži na območju Mestne občine Celje,
  • solastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala naložba, in ki leži na območju Mestne občine Celje, s pisnim soglasjem ostalih solastnikov,
  • najemnik ali uporabnik nepremičnine in ima pisno soglasje lastnika/solastnikov nepremičnine.
 • za vrsto spodbude A3 ali B1 v imenu upravičenih oseb lahko vloži upravnik, ki upravlja s stavbo, skladno z veljavnim Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb in navedenimi pogoji, ali posamezna upravičena oseba, in sicer po pridobitvi pooblastila in soglasja ostalih upravičenih oseb. Posamezne fizične osebe lahko vložijo vlogo za spodbudo le za tiste ukrepe, ki so predmet razpisa in jih je mogoče izvesti v posamezni stanovanjski enoti.


Višina nepovratne finančne spodbude

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

 • ukrep A1 - 50% vrednosti upravičenih stroškov oziroma ne več kot 2.500 EUR;
 • ukrep A2 - 50% vrednosti upravičenih stroškov oziroma ne več kot 2.000 EUR;
 • ukrep A3 - izdelava PZI in strošek nadzora do največ 2.000 EUR; 30% vrednosti upravičenih stroškov oziroma ne več kot 20.000 EUR za nakup in vgradnjo kotla z elementi, ki omogočajo normalno delovanje kotla ter vmesne povezave; izgradnja priključnega plinovoda za večstanovanjsko stavbo do največ 1.000 EUR;
 • ukrep B1 - izdelava PZI in strošek nadzora do največ 2.000 EUR; 30% vrednosti upravičenih stroškov oziroma ne več kot 10.000 EUR za nakup in vgradnjo kotla z elementi, ki omogočajo normalno delovanje kotla ter vmesne povezave; v primeru izjave pooblaščenega projektanta o vgrajeni neučinkoviti opremi na toplotni postaji in potrebnih izboljšavah z ocenjenim izračunom prihrankov je višina spodbude 40% upravičenih stroškov naložbe oziroma ne več kot 1.500 EUR.
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika