Javni Razpisi

UEI-20 Javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje petih let (UEI-20)
Datum objave: 30.09.2020
Datum zaključka: 01.12.2020 ob 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Energetske izkaznice
Predmet objave:

Predmet razpisa je izbor do dveh izvajalcev usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje petih let skladno z 345. členom Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo). Izbran izvajalec bo na osnovi tega javnega razpisa dobil pooblastilo za izvajanje usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic za obdobje petih let od dneva podpisa pogodbe.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega ali javnega prava s sedežem ali podružnico v Republiki Sloveniji. V skladu z 345. členom Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo) se pogoji nanašajo na:

  • usposobljenost predavateljev in drugega pedagoškega kadra, ki ga angažira ta organizacija;
  • kader, ki je potreben za uspešno usposabljanje, in druge s tem povezane naloge (sprejemanje prijav, vodenje potrebnih evidenc in podobno);
  • opremo in prostore, ki so potrebni za usposabljanje in druge s tem povezane naloge.

Ostali pogoji sodelovanja, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, so navedeni v razpisni dokumentaciji.

O podelitvi pooblastila bo z odločbo odločil minister, pristojen za energijo. Zoper odločbo ni pritožbe, možen pa je upravni spor.

Rok za prijavo:

Pri pripravi vloge je potrebno upoštevati pogoje, ki so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.

Popolna vloga in dokumenti, ki jih mora predlagatelj vloge predložiti v skladu z zahtevami in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti najpozneje do 1. 12. 2020 do 12. ure oddana na naslov:

Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova 4
1535 Ljubljana

v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – prijava za javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic za obdobje petih let« ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.

Vse prepozno predložene vloge bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom. Če na ovojnici prepozne ponudbe ne bo naslova ponudnika, bo neodprta vloga uničena po končanem postopku. Vsi podatki prijaviteljev so javni.

Odpiranje prijav:

Oddane vloge bo pregledala strokovna komisija, ki bo ugotavljala popolnost oddanih vlog.

Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, se zavržejo. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem ali, ki ne bodo skladne z namenom razpisa se zavrnejo.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
mag. Erik Potočarerik.potocar@gov.si01/478-74-45
Dokumentacija:

Razpisna dokumentacija javnega razpisa, 30. 9. 2020

Popravek javnega razpisa, 3. 11. 2020


Obrazci za prijavo:

Višina sredstev:

/

Drugi podatki:

Merila za izbiro izvajalca

Vloge, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje, bodo ocenjene po merilih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bosta prvi dve vlogi, ki bosta dosegli najvišje število skupnih točk. V primeru, da bi dve vlogi dosegli enako število točk, bo izbrana tista, ki bo dosegla največ točk iz posameznih meril po vrstnem redu: najprej po merilu "Reference predavateljev", nadalje po merilu "Reference vodje programa usposabljanja", nato po merilu "Kvaliteta predstavljenega programa usposabljanja" in na koncu po merilu "Reference prijavitelja". V primeru še vedno enakega števila točk v vseh posameznih merilih za vsaj dve vlogi, se upoštevajo vloge po vrsti prispetja na Ministrstvo za infrastrukturo. Ne glede na navedeno si Ministrstvo za infrastrukturo pridržuje pravico, da ne izbere nobene vloge ali da izbere samo enega izvajalca usposabljanja. Razpis je veljaven tudi v primeru, če prispe samo ena vloga.

Obrazložitev uporabe meril je podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.

Nazaj

© 2012 - 2023 Portal Energetika