Javni Razpisi

LIFE IP-2024-2 Javni razpis za kredite v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb (LIFE IP-2024-2)
Datum objave: 31.05.2024
Datum zaključka: Do porabe sredstev.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbude) v obliki kreditov s subvencionirano obrestno mero, ki se poplačujejo iz rezervnih skladov večstanovanjskih stavb (v nadaljnjem besedilu: krediti) in v obliki nepovratnih finančnih spodbud/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) etažnim lastnikom za skupne naložbe prenove starejših večstanovanjskih stavb. Dodelitev samo nepovratne finančne spodbude (brez kredita) ali samo kredita (brez nepovratne finančne spodbude) po tem javnem razpisu ni možna.

Večstanovanjska stavba, za prenovo katere se lahko dodeli spodbuda po tem javnem razpisu, mora imeti:

 • vsaj 9 različnih etažnih lastnikov, pri čemer mora biti več kot polovica vseh etažnih lastnikov stavbe fizičnih oseb
 • vsaj 9 posameznih delov, pri čemer mora biti namembnost več kot polovice površine stavbe stanovanjska.

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite energijske prenove večstanovanjske stavbe, ki še ni bila izvedena v času oddaje vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih enrgijskih prenov večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa.

Rok za prijavo:

Javni razpis je odprt do porabe sredstev. Prvi rok za oddajo vlog je 28. 6. 2024, drugi rok je 30. 8. 2024, tretji rok je 27. 9. 2024, četrti rok je 25. 10. 2024, peti rok je 29. 11. 2024. Če bodo vsa sredstva porabljena že v prvem ali naslednjih odpiranjih, bo to objavljeno na spletni strani in v Uradnem listu RS.

Pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna in popolna vloga. Vloga je pravočasna in formalno popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog predloži v celoti izpolnjeno vlogo in dokumente, ki so obvezne priloge.

Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana do dneva skrajnega rok za oddajo vlog v zapečatenem ovitku, ki je označen z »Ne odpiraj – vloga - razpis za pilotne projekte kredit 2024« in imenom in naslovom pooblaščenca vlagatelja. Vlogo lahko v imenu in za račun upravičenih oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določbami Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03 in nasl), predsednik skupnosti etažnih lastnikov ali drug pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih oseb.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene vloge. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.

Odpiranja vlog niso javna in bodo potekala na na naslovu: Eko sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Prvo odpiranje vlog bo 9. 7. 2024 ob 10. uri, drugo odpiranje bo 10. 9. 2024 ob 10. uri, tretje odpiranje bo 8. 10. 2024 ob 10. uri, četrto odpiranje bo 5. 11. 2024 ob 10. uri, peto odpiranje pa 10. 12. 2024 ob 10. uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si/
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 44/2024)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:
 • Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 500.000 EUR.
 • Višina razpisanih sredstev za kredite znaša 500.000 EUR.
 • Višina sredstev za subvencionirano obrestno mero znaša 50.000 EUR.

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih sredstev se zagotavljajo na podlagi Odloka. Sredstva za kredite se zagotavljajo iz namenskega premoženja Eko sklada. Sredstva za subvencionirano obrestno mero se v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Ur. l. RS, št. 158/20 in nasl.) zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki se plačuje za daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za prijavo

Do spodbude po javnem razpisu so upravičeni etažni (so)lastniki starejše večstanovanjske stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega razpisa, ki so:

 • fizične osebe,
 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini,
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti ali je v lasti Republike Slovenije in ga imajo v najemu ali z njim upravljajo in je namenjeno opravljanju njihove osnovne dejavnosti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.


Višina nepovratne finančne spodbude:

 • za posamezni ukrep energijske prenove stavbe znaša do 60% upravičenih stroškov naložbe;
 • v primeru, da se poleg celovite energijske prenove stvabe izvedbe tudi statična sanacija (protipotresna utrditev) stavbe, se dodeli dodatna spodbuda, ki znaša do 50% upravičenih stroškov naložbe statične sanacije, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo; opredeljene v projektni dokumentaciji;
 • višina nepovratne finančne spodbude za prejemnike socialne pomoči znaša 100% upravičenih stropškov naložbe glede na njihov pripadajoči delež financiranja naložbe;
 • za naložbo izvedeno na območju Triglavskega narodnega parka, se višina nepovratne finančne spodbude poviša za 25%.


Višina kredita

Višina kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 20% upravičenih stroškov prenove. Letna obrestna mera za kredite je fiksna 0% z odplačilno dobo od 2 do 10 let.

Merila za izbor

Pri ocenjevanju pravočasnih in popolnih vlog se bodo upoštavala naslednja merila:

 1. obseg in zahtevnost prenove (največ 55 točk);
 2. statična sanacija (protipotresna utrditev) stavbe (največ 20 točk);
 3. skupnostna sončna elektrarna (največ 20 točk);
 4. dozidave (prizidava) in/ali nadzidava (največ 5 točk).

Skupaj lahko vloga doseže največ 100 točk. Vloge bodo razvrščene glede na število prejetih točk, pri čemer bodo v okviru razpoložljivih sredstev do spodbude upravičene vloge z najvišjim številom točk. Če bodo po dodelitvi spodbude za najbolje ocenjeno vlogo ostala razpoložljiva sredstva, se bo spodbuda v višini preostalih sredstev ponudila upravičenim osebam z naslednjo najbolje ocenjeno vlogo, do porabe sredstev.

Dodatne informacije

V zvezi z javnim razpisom lahko potencialni vlagatelji dobijo na naslovu ekosklad@ekosklad.si, s pripisom »za razpis za pilotne projekte kredit v breme rezervnega sklada«. Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov poslana najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vloge.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika