Javni Razpisi

LIFE IP-2023-1 Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve
Datum objave: 23.06.2023
Datum zaključka: Do porabe sredstev oz. do 30.11.2023.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Učinkovita raba energije, Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve (v nadaljnjem besedilu: pogodbenik), ki bo zagotovilo izvajanje storitev energetske učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu ponudnikov teh storitev. Dodelitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu je mogoča le, če bo vsaj tretjina priznanih stroškov naložbe financirana s strani pogodbenika. Naložba se mora pogodbeniku poplačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s pogodbo med etažnimi lastniki oziroma njihovim pooblaščencem in izbranim pogodbenikom. Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbenika mora znašati vsaj pet let. Iz pogodbe mora biti razvidno, da pogodbenik garantira dogovorjene prihranke energije.

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite energijske prenove večstanovanjske stavbe, ki še ni bila zaključena ob vložitvi vloge za pridobitev spodbude. Naložba mora biti zaključena po oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu.

Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa.

Rok za prijavo:

Javni razpis je odprt do porabe sredstev. Prvi rok za oddajo vlog je vključno do 30. 9. 2023, drugi rok pa do vključno 30. 11. 2023. Če bodo vsa sredstva porabljena že v prvem odpiranju, bo to objavljeno na spletni strani sklada in v Uradnem listu RS.

Pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna in popolna vloga. Vsaka vloga mora biti oddana v svoji zaprti ovojnici, na kateri mora biti z vidno oznako navedeno »Ne odpiraj – vloga« in zapisan naziv in naslov vlagatelja. Vlogo lahko v imenu upravičenih oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določbami Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03 in nasl), predsednik skupnosti etažnih lastnikov ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih oseb.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

najkasneje do dneva skrajnega roka.

Odpiranje prijav:

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Prvo odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo 5. 10. 2023 ob 10. uri, drugo odpiranje pa 5. 12. 2023 na naslovu: Eko sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si/
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 69/2023)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina nepovratnih sredstev za dodelitev po tem javnem razpisu znaša 500.000 EUR.

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije - ZURE (Ur. l. RS, št. 158/2020) zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki se plačuje za daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za prijavo

Do spodbude po javnem razpisu so upravičeni etažni (so)lastniki starejše večstanovanjske stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega razpisa, ki so:

  • fizične osebe,
  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.


Višina nepovratne finančne spodbude:

  • za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe znaša do 40% priznanih stroškov naložbe, vendar skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo vseh ukrepov skupaj ne more preseči 40 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji;
  •  v primeru izvedbe celovite energijske prenove stavbe z usklajeno izvedbo 3 ali več ukrepov in statične sanacije (protipotresne utrditve) stavbe se dodeli dodatna nepovratna finančna spodbuda, ki znaša do 50% priznanih stroškov naložbe statične sanacije, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji;
  • višina nepovratne finančne spodbude za skoraj ničenergijsko prenovo stavbe znaša 60% priznanih stroškov naložbe, opredeljenih v projektni dokumentaciji;

Skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo celotne naložbe ne more presegati 500.000 EUR.

Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje kateregakoli ukrepa v starejši stavbi, ki je predmet tega javnega razpisa, je za socialno šibkega občana določena v obsegu 100% priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe.

Merila za izbor

Pri ocenjevanju pravočasnih in popolnih vlog se bodo upoštavala naslednja merila:

  1. obseg in zahtevnost celovite prenove (največ 60 točk);
  2. statična sanacija (protipotresna utrditev) stavbe (največ 30 točk);
  3. dozidava (prizidava) in/ali nadzidava (največ 5 točk);
  4. delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani pogodbenika (največ 5 točk).

Skupaj lahko vloga doseže največ 100 točk. Vloge bodo razvrščene glede na število prejetih točk, pri čemer bodo v okviru razpoložljivih sredstev do spodbude upravičene vloge z najvišjim številom točk. Če bodo po dodelitvi spodbude za najbolje ocenjeno vlogo ostala razpoložljiva sredstva, se bo spodbuda v višini preostalih sredstev ponudila upravičenim osebam z naslednjo najbolje ocenjeno vlogo, do porabe sredstev.

Dodatne informacije

V zvezi z javnim razpisom lahko potencialni vlagatelji dobijo na naslovu ekosklad@ekosklad.si, s pripisom »za razpis za pilotne projekte 3«. Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov poslana najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vloge.

Nazaj

© 2012 - 2023 Portal Energetika