Javni Razpisi

URE_JP_1_2013 Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije (URE_JP_1_2013)
Datum objave: 29.03.2013
Datum zaključka: 17. 4. 2013 ob 13.00 uri
Izdajatelj: Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

  • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije (ukrep U01);
  • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (ukrep U02);
  • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP (ukrep U03);
  • programi izvajanja energetskih pregledov (ukrep U04);
  • programi informiranja in ozaveščanja (ukrep U05).

Za projekt se smatra ena zaključena celota posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

  • občine;
  • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti);
  • podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo.

Rok za prijavo:

Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno ali po pošti) od dne 29. 3. 2013 dalje in najkasneje do 17. 4. 2013, do 13. ure.

Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletnem naslovu sofinancerja oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila, podanega na naslov elektronske pošte sofinancerja.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri morata biti označen naziv in naslov pošiljatelja s pripisom »Vloga – ne odpiraj, javni razpis URE/JP-1/2013, kategorija vlagatelja: podjetje / občina / drugi subjekt«.

Odpiranje prijav:

Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija vsak dan od 1. 4. 2013 dalje.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja do 13. ure predhodnega dne. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prejema.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o.razpis.ure@eg-prodaja.si//
Dokumentacija:

Razpis (Ur. l. RS, št. 27/2013 - Razglasni del, stran 1057)

Podrobnejše informacije

 

Zaključek razpisa (Ur. l. RS, št. 30/2013 - Razglasni del, stran 1203)

Višina sredstev: Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 175.000,00 €.
Drugi podatki:

Višina sofinanciranja

Višina sofinanciranja za posamezne ukrepe je navedena v razpisni dokumentaciji.


Upravičeni stroški


Upravičeni stroški so stroški, ki so lahko predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu. Upravičeni stroški v okviru posameznega ukrepa so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika