Javni Razpisi

001/2012 Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012 (001/2012)
Datum objave: 29.08.2012
Datum zaključka: 07.09.2012
Izdajatelj: Butan plin, d.d., Ljubljana
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za zamenjavo starih ogrevalnih naprav s kondenzacijskimi kotli na plin.

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije. Upravičenci morajo biti lastniki ali najemniki objekta, ki se koristi za namen gospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. Upravičenci prehajajo iz predhodne uporabe sledečih energentov: mazuta, kurilnega olja ali utekočinjenega naftnega plina (UNP).

Rok za prijavo:

Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS dalje. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 07.09.2012.

Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v zapečateni ovojnici, ki mora biti opremljena in označena tako, da je na ovojnici navedeno:

  • VLOGA – NE ODPIRAJ
  • NAZIV RAZPISA
  • ime in točen naslov vlagatelja.

Podrobnosti v zvezi s prijavo na javni razpis so navedene v razpisni dokumentaciji.

Odpiranje prijav:

Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Datumi odpiranj so 27.08.2012, 03.09.2012 in 10.09.2012.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zapečatene vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 12.00 ure.

Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prostorih sofinancerja. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene.

Prijavitelji bodo o dodelitvi sredstev na posameznem odpiranju vlog obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Tanja Medvedtmedved@butanplin.si01 588 98 0001 588 98 06
Dokumentacija:

Polno besedilo javnega razpisa


Razpis (Ur. l. RS, št. 62/2012 - Razglasni del, stran 1893),


Razpisna dokumentacija


Podrobnejše informacije

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 214.000 EUR.


Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:

  • 30 % za velika podjetja,
  • 40 % za srednja podjetja,
  • 50 % za mikro/mala podjetja.

Najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati najmanj 5.000 EUR, višina sofinanciranja pa ne sme presegati 150.000 EUR.

Drugi podatki:

Višina subvencije

Višina finančne spodbude za posamezen projekt v okviru posameznega namena se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja. Upravičenec mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov, ki ne smejo predstavljati javnih sredstev.

 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški za dobavo in vgradnjo energetsko učinkovite opreme in naprav oziroma energetskih storitev, ki so kot ukrepi določeni v okviru predmetnega javnega razpisa.

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika