Javni Razpisi

002/2012 Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012 (002/2012)
Datum objave: 26.10.2012
Datum zaključka: 07.12.2012
Izdajatelj: Butan plin, d.d., Ljubljana
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za ukrepe:

  • A. Zamenjava starih ogrevalnih naprav s kondenzacijskimi kotli na plin.
  • B. Zamenjava starih ogrevalnih naprav z nizkotemperaturnimi kotli na plin.
  • C. Razširjen energetski pregled objekta.

Prijavitelj lahko z eno vlogo smiselno kandidira tudi za pridobitev nepovratne finančne spodbude za več posameznih ukrepov, ki so predmet javnega poziva.


Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije.


Podjetje za potrebe tega razpisa je podjetnik in pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo.

Rok za prijavo:

Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS dalje. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 07.12.2012.

Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v zapečateni ovojnici, ki mora biti opremljena in označena tako, da je na ovojnici navedeno:

- VLOGA – NE ODPIRAJ
- NAZIV RAZPISA
- ime in točen naslov vlagatelja.

Podrobnosti v zvezi s prijavo na javni razpis so navedene v razpisni dokumentaciji.

Odpiranje prijav:

Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Datuma odpiranj so 08.11.2012, 15.11.2012, 22.11.2012, 30.11.2012 in 10.12.2012.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zapečatene vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 12.00 ure.

Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prostorih sofinancerja. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene.

Prijavitelji bodo o dodelitvi sredstev na posameznem odpiranju vlog obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Tanja Medvedtmedved@butanplin.si01 588 98 0001 588 98 06
Dokumentacija:

Razpis (Ur. l. RS, št. 80/2012 - Razglasni del, stran 2360)

Popravek razpisa in podaljšanje roka za oddajo prijav (Ur. l. RS, št. 90/2012 - Razglasni del, stran 2660)


Razpisna dokumentacija

Podrobnejše informacije

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 240.000,00 EUR.


Struktura višine sredstev po posameznih ukrepih je sledeča:

  • A. Zamenjava starih ogrevalnih naprav s kondenzacijskimi kotli na plin – 150.000,00 EUR.
  • B. Zamenjava starih ogrevalnih naprav z nizkotemperaturnimi kotli na plin – 50.000,00 EUR.
  • C. Razširjen energetski pregled objekta – 40.000,00 EUR.

Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:

- 30 % za velika podjetja
- 40 % za srednja podjetja
- 50 % za mikro/mala podjetja


Za ukrepe A, B in C je dodelitev višine nepovratne finančne spodbude razvidna iz razpisne dokumentacije.


Upravičenec mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov, ki ne smejo predstavljati javnih sredstev.

Drugi podatki:

Višina finančne spodbude

Višina finančne spodbude za posamezen projekt v okviru posameznega namena se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja.


Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški za dobavo in vgradnjo energetsko učinkovite opreme in naprav oziroma energetskih storitev, ki so kot ukrepi določeni v okviru predmetnega javnega razpisa.

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika