Javni Razpisi

003/2012 Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2012 (003/2012)
Datum objave: 02.11.2012
Datum zaključka: 07.12.2012
Izdajatelj: Butan plin, d.d., Ljubljana
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gospodinjstvih in javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za ukrepe:

  • A. Zamenjava starih ogrevalnih naprav s kondenzacijskimi kotli na plin.
  • B. Zamenjava starih ogrevalnih naprav z nizkotemperaturnimi kotli na plin.
  • C. Razširjen energetski pregled objekta.

Prijavitelj lahko z eno vlogo smiselno kandidira tudi za pridobitev nepovratne finančne spodbude za več posameznih ukrepov, ki so predmet javnega poziva.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

  • samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept,
  • gospodinjstva in
  • javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.
Rok za prijavo:

Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS dalje. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 07.12.2012.

Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v zapečateni ovojnici, ki mora biti opremljena in označena tako, da je na ovojnici navedeno:

- VLOGA – NE ODPIRAJ
- NAZIV RAZPISA
- UKREP: A./ B./C.
- ime in točen naslov vlagatelja.

Podrobnosti v zvezi s prijavo na javni razpis so navedene v razpisni dokumentaciji.

Odpiranje prijav:

Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Datuma odpiranj so 10.11.2012, 15.11.2012, 22.11.2012, 30.11.2012 in 10.12.2012.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zapečatene vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 12.00 ure.

Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prostorih sofinancerja. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene.

Prijavitelji bodo o dodelitvi sredstev na posameznem odpiranju vlog obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Tanja Medvedtmedved@butanplin.si01 588 98 0001 588 98 06
Dokumentacija:

Polno besedilo javnega razpisa

Razpis (Ur. l. RS, št. 82/2012 - Razglasni del, stran 2436)

Popravek razpisa in podaljšanje roka za oddajo prijav (Ur. l. RS, št. 90/2012 - Razglasni del, stran 2660)

Razpisna dokumentacija

Podrobnejše informacije

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 312.000 EUR.


Struktura višine sredstev po posameznih ukrepih je sledeča:

  • A. Zamenjava starih ogrevalnih naprav s kondenzacijskimi kotli na plin – 267.000 EUR.
  • B. Zamenjava starih ogrevalnih naprav z nizkotemperaturnimi kotli na plin – 35.000 EUR.
  • C. Razširjen energetski pregled objekta – 10.000 EUR.

Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ 50%.


Najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati najmanj 3.000 EUR.


Za ukrepe A, B in C je dodelitev višine nepovratne finančne spodbude razvidna iz razpisne dokumentacije.

Drugi podatki:

Višina finančne spodbude

Višina finančne spodbude za posamezen projekt v okviru posameznega namena se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja.


Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški za dobavo in vgradnjo energetsko učinkovite opreme in naprav oziroma energetskih storitev, ki so kot ukrepi določeni v okviru predmetnega javnega razpisa.

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika