Javni Razpisi

UREZRKO-1 Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju (UREZRKO-1)
Datum objave: 11.05.2012
Datum zaključka: 21.09.2012, oziroma do porabe sredstev
Izdajatelj: Elektro energija d.o.o.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov oz. naložb za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, s ciljem zmanjšanja rabe električne energije in energije pri končnih odjemalcih. Finančne spodbude so namenjene za nove naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav v javnem sektorju na območju Republike Slovenije na področju :

  1. energetsko učinkovite razsvetljave,
  2. sistemov za izkoriščanje odpadne toplote,
  3. vgradnje frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov za črpalke in ventilatorje: črpalke P < 4 kW, ventilatorji P < 4 kW,
  4. vgradnje regulacijskih sistemov ter sistemov upravljanja z energijo,
  5. vgradnje naprednih števcev električne energije z daljinskim zajemom podatkov,
  6. vgradnje energetsko učinkovitih elektromotorjev standardnega EU razreda IE2, IE3, Pe < 4 kW.
Rok za prijavo:

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 6.6.2012, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog ali s sklepom zavržene, v kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju. Odpiranje vlog ne bo javno.

Rok za oddajo vlog na naslednje odpiranje je 21.9.2012.

Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja:
Elektro energija, d.o.o., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana

Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom Elektro energije, d.o.o. (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj! – Vloga UREZRKO« ter polnim naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice.


Odpiranje prijav:

Prvo odpiranje vlog bo opravljeno po izteku prvega roka za prijavo. Drugo odpiranje vlog bo opravljeno po izteku drugega roka za prijavo.

Vloge, ki bodo prispele za drugo odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju. Odpiranja vlog ne bo javno.

V primeru nepopolne vloge bo prijavitelj pozvan na dopolnitev, in sicer v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge. Vlagatelj bo moral vlogo v celoti dopolniti v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge.

Vse popolne vloge bodo obravnavane ob upoštevanju vseh razpisnih pogojev in meril.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Uršula Krisperursula.krisper@elektro-ljubljana.si//
Borut Kurmanšekborut.kurmansek@elektro-ljubljana.sine01/320 64 01
Dokumentacija:

Polno besedilo javnega razpisa

Razpis (Ur. l. RS, št. 34/2012 - Razglasni del, stran 941)

Razpisna dokumentacija

Podrobnejše informacije

Višina sredstev: 288.625,00 EUR (skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude)
Drugi podatki:

Višina subvencije
Višina nepovratne finančne spodbude se določi na podlagi »Meril za izbiro operacij« in višine razpoložljivih sredstev. Višina skupne finančne spodbude se določi na podlagi ocene vloge za dodelitev finančne spodbude, upravičenih stroškov ter z upoštevanjem dovoljene intenzivnosti državne pomoči. Finančna spodbuda znaša največ 50% vrednosti upravičenih oz. priznanih stroškov.

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika