Javni Razpisi

E3URE-2014-1 Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih (E3URE-2014-1)
Datum objave: 25.04.2014
Datum zaključka: 10. 06. 2014, do 11. ure oziroma do objave zaključka v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: E 3, d.o.o.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet tega javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

  • izvedba razširjenega energetskega pregleda (ukrep P);
  • izvedba programov informiranja in ozaveščanja (ukrep R).

Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem javnem razpisu lahko kandidirajo poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji:

  • občine,
  • podjetja,
  • drugi subjekti - javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti (v nadaljevanju: vlagatelj).

Merila in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za kandidiranje na tem javnem razpisu, so objavljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok za prijavo:

Sofinancer bo sprejel vloge, vložene od vključno naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: E 3, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica, bodisi osebno, bodisi priporočeno po pošti. Osebna dostava vlog na sedež sofinancerja je mogoča ob delavnikih med 8. in 14. uro.

Razpisna dokumentacija s prilogami in obrazci ter dopolnitvami je dostopna na spletni strani sofinancerja oziroma jo vlagatelj lahko prejme v elektronski obliki na podlagi naročila podanega na kontaktni naslov elektronske pošte sofinancerja.

Odpiranje prijav:

Datum prvega odpiranja je 5. maj 2014, nato pa ob delavnikih, glede na pravočasno prispele vloge. Na posamezno odpiranje se uvrstijo vloge, ki bodo prispele na sedež sofinancerja en delovni dan pred odpiranjem. Vloge, ki bodo prispele na naslov sofinancerja kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog. Vloge bo odpirala komisija imenovana s strani sofinancerja.

Vse popolne vloge bodo obravnavane ob upoštevanju razpisnih pogojev in meril. Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja vlog.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
E 3, d.o.o.marko.basa@e3.si//
Dokumentacija:

Razpis (Ur. l. RS, št. 29/2014 - Razglasni del, stran 1181)


Podrobnejše informacije

Zaključek razpisa (Ur. l. RS, št. 38/2014 - Razglasni del, stran 1333)

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet tega javnega razpisa znaša 50.000,00 EUR.

Drugi podatki:

Višina sofinanciranja

Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:

  • 30 % za velika podjetja,
  • 40 % za srednja podjetja,
  • 50 % za mikro/mala podjetja ter občine in druge subjekte.

Višina nepovratne finančne spodbude, do katere je posamezna vloga upravičena, se določi na podlagi meril, objavljenih v razpisni dokumentaciji. Na tem javnem razpisu se ne sofinancirajo projekti, katerih višina sofinanciranja ne bi dosegla vsaj 2.000,00 EUR.Obdobje upravičenosti stroškov


Rok za zaključek izvedbe posameznega projekta je 8 mesecev od prejema sklepa o sofinanciranju, sicer pravica do odobrene nepovratne finančne spodbude preneha.

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika