Javni Razpisi

ECE-URE 2014 Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih (ECE-URE 2014)
Datum objave: 13.06.2014
Datum zaključka: 30. 06. 2014, do 12. ure oz. do porabe sredstev
Izdajatelj: Elektro Celje energija d.o.o.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednja ukrepa:

  • Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote (ukrep A);
  • Izvedba energetskih pregledov (ukrep B).

Prijavitelji po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Merila in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za kandidiranje na tem javnem razpisu, so objavljeni v razpisni dokumentaciji.

Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega razpisa, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo. Skladno s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50 % vrednosti upravičenih stroškov naložbe.

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasna, pravilno vložena in popolna vloga. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Prijavni obrazec«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in pripadajočih prilog, kot je to zahtevano z javnim razpisom oziroma z razpisno dokumentacijo za vsak posamezen ukrep, za katerega kandidira vlagatelj.

Rok za prijavo:

Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS dalje, pa do 30. 6. 2014, do 12. ure, oziroma do objave obvestila o porabi sredstev ali objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS, pri čemer se upošteva pogoj, ki nastopi prej.

Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v zapečateni ovojnici, ki mora biti opremljena in označena tako, da je na ovojnici navedeno:

  • Vloga – Ne odpiraj,
  • Naziv razpisa,
  • Ukrep: A./B.,
  • Ime in naslov vlagatelja.

Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.

Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Elektro Celje Energija, d.o.o., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, bodisi osebno bodisi priporočeno po pošti.

Odpiranje prijav:

Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Prvo odpiranje vlog se bo začelo izvajati 18. 6. 2014, nato pa vsako delovno sredo (v primeru, da je to dela prosti dan, se odpiranje izvaja naslednji delovni dan). Zadnje odpiranje pa bo izvedeno 30. 6. 2014 oziroma do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS zaradi porabe sredstev.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zapečatene vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 12. ure. Vloge, ki bodo prispele na naslov sofinancerja kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo na tem odpiranju razdeljena vsa razpisana sredstva. Sofinancer bo pri sklepanju o dodeljevanju sredstev upošteval razpoložljiva razpisana sredstva.

Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prostorih sofinancerja. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 5 dneh. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg izvedenih ukrepov ali del.

Pravilno označene, zapečatene in pravočasno prispele vloge bodo oštevilčene po vrstnem redu na podlagi časa oddaje na pošti (dan, ura, minuta). Ovojnice, oddane na pošti isti dan, se razvrstijo po uri oddaje. Vrstni red enakih časovno oddanih vlog na isti dan, se bo določil s komisijskim žrebom.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Blaž Bratinablaz.bratina@ece.si03/42 01 402/
Dokumentacija:

Polno besedilo javnega razpisa

Razpis (Ur. l. RS, št. 43/2014 - Razglasni del, stran 1453)

Razpisna dokumentacija

Podrobnejše informacije


Zaključek razpisa (Ur. l. RS, št. 48/2014 - Razglasni del, stran 1561)

Višina sredstev: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 80.000 EUR.

Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:
  • 30 % za velika podjetja,
  • 40 % za srednja podjetja,
  • 50 % za mikro/mala podjetja.
Drugi podatki:

Obveščanje o izboru in pravna sredstva

Prijavitelji bodo o dodelitvi sredstev na odpiranju vlog obveščeni najkasneje v roku 20 dni od končnega roka za oddajo vloge. Prijavitelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni od prejema sklepa pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev nepovratne finančne spodbude.

Zoper sklep ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa.

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika