Javni Razpisi

E3URE-2014-3 Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih (E3URE-2014-3)
Datum objave: 20.06.2014
Datum zaključka: 24. 06. 2014, do 11. ure oziroma do objave obvestila o porabi sredstev.
Izdajatelj: E 3, d.o.o.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet tega javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

  • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso (ukrep J.1);
  • zamenjava kotlov na mazut, kurilno olje in plin z novimi kotli na zemeljski plin z visokim izkoristkom (ukrep J.2);
  • zamenjava stare kurilne naprave z novo toplotno postajo sistema daljinskega ogrevanja (ukrep J.3);
  • učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami (ukrep G);
  • sistemi za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih (ukrep O);
  • vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov (ukrep C).

Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem javnem razpisu lahko kandidirajo poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji:

  • podjetja, (v nadaljevanju: vlagatelj).

Merila in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za kandidiranje na tem javnem razpisu, so objavljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok za prijavo:

Sofinancer bo sprejel vloge, vložene po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, pa do 24. 6. 2014 do 11. ure, oziroma do objave obvestila o porabi sredstev, pri čemer se upošteva pogoj, ki nastopi prej.

Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: E 3, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica, bodisi osebno, bodisi priporočeno po pošti. Osebna dostava vlog na sedež sofinancerja je mogoča ob delavnikih med 8. in 14. uro.

Razpisna dokumentacija s prilogami in obrazci ter dopolnitvami je dostopna na spletni strani sofinancerja oziroma jo vlagatelj lahko prejme v elektronski obliki na podlagi naročila podanega na kontaktni naslov elektronske pošte sofinancerja.

Odpiranje prijav:

Vloge bo odpirala komisija imenovana s strani sofinancerja. Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo na sedežu sofinancerja. Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema, po kriteriju datum, ura, minuta. Odpiranje bo ob delavnikih, glede na pravočasno prispele vloge. Na posamezno odpiranje se uvrstijo vloge, ki bodo prispele na sedež sofinancerja do tega odpiranja. Vloge, ki bodo prispele na naslov sofinancerja kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog.

Vse popolne vloge bodo obravnavane ob upoštevanju razpisnih pogojev in meril. Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev obveščeni predvidoma v roku 5 dni od odpiranja vlog.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
E 3, d.o.o.marko.basa@e3.si//
Dokumentacija:

Razpis (Ur. l. RS, št. 45/2014 - Razglasni del, stran 1515)


Podrobnejše informacije

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet tega javnega razpisa znaša 61.000,00 EUR.

Drugi podatki:

Višina sofinanciranja

Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:

  • 30 % za velika podjetja,
  • 40 % za srednja podjetja,
  • 50 % za mikro/mala podjetja.

Ne glede na velikost podjetja višina nepovratne spodbude ne more presegati 80,00 EUR/MWh letnega prihranka energije.

Višina nepovratne finančne spodbude, do katere je posamezna vloga upravičena, se določi na podlagi meril, objavljenih v razpisni dokumentaciji. Na tem javnem razpisu se ne sofinancirajo projekti, katerih višina sofinanciranja ne bi dosegla vsaj 2.000,00 EUR.Obdobje upravičenosti stroškov


Rok za zaključek izvedbe posameznega projekta je določen v pogodbi o sofinanciranju in je krajši od 12 mesecev od prejema sklepa o sofinanciranju, sicer pravica do odobrene nepovratne finančne spodbude preneha.

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika