Javni Razpisi

E3URE-2013-2 Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih (E3URE-2013-2)
Datum objave: 08.11.2013
Datum zaključka: Najkasneje do 10. 12. 2013, do 14. ure.
Izdajatelj: E 3, d.o.o.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet tega javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

 • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (ukrep A);
 • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije v javnem in storitvenem sektorju ter industriji (ukrep F);
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin (ukrep J);
 • programi izvajanja energetskih pregledov (ukrep P);
 • programi informiranja in ozaveščanja (ukrep R).

Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem javnem razpisu lahko kandidirajo:

 • občine,
 • podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
 • drugi subjekti - javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti (v nadaljevanju: vlagatelj).

Merila in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za kandidiranje na tem javnem razpisu, so objavljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od naslednjega dne dalje po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Vlagatelj vlogo dostavi najkasneje do zaključka tega javnega razpisa, na naslov sofinancerja: E 3, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica, bodisi osebno, bodisi priporočeno po pošti. Osebna dostava vlog na sedež sofinancerja je mogoča od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro, razen med prazniki.

Razpisna dokumentacija s prilogami in obrazci je dostopna na spletni strani sofinancerja, oziroma jo vlagatelj lahko prejme v elektronski obliki na podlagi naročila podanega na kontaktni naslov elektronske pošte sofinancerja.

Odpiranje prijav:

Datum prvega odpiranja je 12. 11. 2013, nato pa ob delavnikih, glede na prejemanje vlog, do objave zaključka javnega razpisa. Na posamezno odpiranje se uvrstijo vloge, ki bodo prispele na sedež sofinancerja en delovni dan pred odpiranjem. Vloge, ki bodo prispele na naslov sofinancerja kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo na tem odpiranju razdeljena vsa razpisana sredstva. Vloge bo odpirala komisija imenovana s strani sofinancerja.

Vse popolne vloge bodo obravnavane ob upoštevanju razpisnih pogojev in meril. Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na posameznem odpiranju vlog obveščeni najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
E 3, d.o.o.marko.basa@e3.si//
Dokumentacija:

Polno besedilo javnega razpisa

Razpis (Ur. l. RS, št. 92/2013 - Razglasni del, stran 3058)


Razpisna dokumentacija

Podrobnejše informacije

 

Zaključek razpisa (Ur. l. RS, št. 104/2013 - Razglasni del, stran 3324)

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet tega javnega razpisa znaša 400.000,00 EUR.

Drugi podatki:

Višina sofinanciranja

Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:

 • 30 % za velika podjetja,
 • 40 % za srednja podjetja,
 • 50 % za mikro/mala podjetja ter občine in druge subjekte.

Višina nepovratne finančne spodbude, do katere je posamezna vloga upravičena, se določi na podlagi meril, objavljenih v razpisni dokumentaciji. Na tem javnem razpisu se ne sofinancirajo projekti, katerih višina sofinanciranja po pravilih, ki so določena v prejšnjem odstavku, ne bi dosegla vsaj 2.000,00 EUR.



Obdobje upravičenosti stroškov


Rok za zaključek izvedbe posameznega ukrepa je do vključno 31. 12. 2013, sicer pravica do odobrene nepovratne finančne spodbude preneha. V primeru, da izvedbe ukrepa ni mogoče zaključiti v tem roku, se lahko izvajanje podaljša, za kar je vlagatelj dolžan podati pisno vlogo za sklenitev aneksa k pogodbi o sofinanciranju. Vlogo za podaljšanje izvajanja mora vlagatelj podati vsaj petnajst dni in ne več kot 60 dni pred iztekom roka izvedbe investicije. Izvajanje ukrepa, na podlagi sklenjenega ustreznega aneksa k pogodbi za sofinanciranje investicije lahko po tem razpisu traja največ do 30. 11. 2014.

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika