Javni Razpisi

DDLJMB-2018 Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor
Datum objave: 06.07.2018
Datum zaključka: 21. 08. 2018 ob 10:00
Izdajatelj: Dijaški dom Lizike Jančar
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Dijaški dom Lizike Jančar objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor.

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor.

Območje izvajanja koncesije predvidoma obsega objekt Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor, Titova c. 24a, Maribor, številka stavbe 1256, ki stoji na parcelni št.: 1002, k.o. 659 Tabor.

Koncesijsko razmerje se sklene za največ 20 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 "Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja".

   

  Rok za prijavo:

  Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti na naslov:

  Dijaški dom Lizike Jančar
  Titova cesta 24A
  2000 Maribor

  najkasneje do 21. 8. 2018 do 10:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Dijaški dom Lizike Jančar, Titova cesta 24A, 2000 Maribor, dne 21. 8. 2018 ob 10:15 uri.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  mag. Bojana Peruš Marušičinfo@ddlizika.si02/300-46-66
  Dokumentacija:

  Javni razpis (Ur. l. RS, št. 46/2018 - Razglasni del, stran 1545)

  Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (Dijaški dom Lizike Jančar Maribor)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

  Pogoji in zahteve za ugotovitev usposobljenosti
  Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji. Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.

  Dodatna pojasnila
  Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte info@ddlizika.si s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 10. 8. 2018 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav.

  Nazaj

  © 2012 - 2021 Portal Energetika