Javni Razpisi

ŠC-KR-2018 Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj
Datum objave: 05.10.2018
Datum zaključka: 20. 11. 2018 ob 13:00
Izdajatelj: Šolski center Kranj
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06), Sklepa Vlade RS številka 36000-4/2018/2 z dne 30. 8. 2018 ter Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj (Ur. l. RS, št. 60/18) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj.

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije na objektih Šolskega centra Kranj. Območje izvajanja koncesije obsega:

 • Zgradba D in Zgradba D1 -  Številka stavbe 34 (dela stavbe 1 in 6), k.o. 2120 Primskovo; Parcela 228/1, k.o. 2120 Primskovo

Koncesijsko razmerje se sklene za največ 20 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 "Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja".

   

  Rok za prijavo:

  Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti do vložišča koncedenta na naslov:

  Šolski center Kranj
  Kidričeva cesta 55
  4000 Kranj

  najkasneje do 20. 11. 2018 do 13:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Šolski center Kranj; Kidričeva cesta 55; 4000 Kranj, dne 20. 11. 2018 ob 13:15 uri.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  ŠC Kranjinfo@sckr.si//
  Dokumentacija:

  Javni razpis (Ur. l. RS, št. 65/2018 - Razglasni del, stran 2060)

  Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (Šolski center Kranj)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

  Pogoji in zahteve za ugotovitev usposobljenosti

  Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji. Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.

  Dodatna pojasnila
  Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte info@sckr.si s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 29. 10. 2018 do 13. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.

  Nazaj

  © 2012 - 2021 Portal Energetika