Javni Razpisi

DU-JES-2019 Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice
Datum objave: 02.08.2019
Datum zaključka: 19.09.2019 ob 10:00
Izdajatelj: Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice (v nadaljevanju: koncedent) na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06), Sklepa Vlade RS številka 36000-1/2019/5, z dne 6. 6. 2019 ter Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice (Ur. l. RS, št. 44/19) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice.

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, in sicer:

 • Zgradba A - Številka stavbe 2979, k.o. 2175 Jesenice; Številka parcele 159/1, k.o. 2175 Jesenice
 • Zgradba B - Številka stavbe 2979, k.o. 2175 Jesenice; Številka parcele 159/1, k.o. 2175 Jesenice
 • Zgradba C - Številka stavbe 2979, k.o. 2175 Jesenice; Številka parcele 159/1, k.o. 2175 Jesenice
 • Zgradba D – prizidek - Številka stavbe 2979, k.o. 2175 Jesenice; Številka parcele 159/1, k.o. 2175 Jesenice

Koncesijsko razmerje se sklene za največ 15 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

   

  Rok za prijavo:

  Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti do vložišča koncedenta na naslov:

  Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice
  Ulica Staneta Bokala 4
  4270 Jesenice

  najkasneje do 19. 9. 2019 do 10:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice; Ulica Staneta Bokala 4; 4270 Jesenice, dne 19. 9. 2019 ob 10:15 uri.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Špela Sukičinfo@dom-jesenice.si04/583-41-02/
  Dokumentacija:

  Javni razpis (Ur. l. RS, št. 48/2019 - Razglasni del, stran 1227)

  Podrobnejše informacije in razpisna dokumentacija (Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

  Pogoji in zahteve za ugotovitev usposobljenosti
  Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji. Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.

  Dodatna pojasnila
  Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte kontaktne osebe s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 2. 9. 2019 do 10:00 ure. Pojasnila, navezujoča na zastavljena vprašanja, bodo podana najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.

  Ogled

  Ogled objektov je možen po predhodni najavi, ki mora biti poslana na naslov kontaktne osebe s  pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice« do 2. 9. 2019 do 10:00 ure. Prijavitelji bodo o urniku ogledov obveščeni v čim krajšem času po prejemu predhodne najave.

  Nazaj

  © 2012 - 2022 Portal Energetika