Javni Razpisi

ŠC-PT-2019 Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj
Datum objave: 22.11.2019
Datum zaključka: 14.1.2020 ob 10:00
Izdajatelj: Šolski center Ptuj
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Šolski center Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj, Gimnazija Ptuj, Volkmerjeva cesta 15, 2250 Ptuj in Dijaški dom Ptuj, Arbajterjeva ulica 6, 2250 Ptuj, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l, RS, št. 127/06), Sklepa Vlade RS številka 36000-6/2019/3 z dne 19. 9. 2019 ter Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj (Ur. l. RS, št. 62/19) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj.

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije na objektih Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj, ki so navedeni v nadaljevanju predmetnega poglavja. Območje izvajanja koncesije obsega:

 • Šolski center Ptuj; Volkmerjeva c. 19, 2250 Ptuj (šola + dvorana)
 • Šolski center Ptuj; Volkmerjeva c. 19, 2250 Ptuj (delavnice)
 • Šolski center Ptuj – Vičava; Vičava 1, 2250 Ptuj
 • Gimnazija Ptuj; Volkmerjeva c. 15, 2250 Ptuj (šola + telovadnica)
 • Dijaški dom Ptuj; Arbajterjeva ulica 6, 2250 Ptuj

Koncesijsko razmerje se sklene za največ 20 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 "Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja".

   

  Rok za prijavo:

  Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti do vložišča koncedenta na naslov:

  Šolski center Ptuj
  Volkmerjeva cesta 19
  2250 Ptuj

  najkasneje do 14. 1. 2020 do 10:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Šolski center Ptuj; Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj, dne 14. 1. 2020 ob 10:15 uri.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  ŠC Ptujinfoscp@scptuj.si//
  Dokumentacija:

  Javni razpis (Ur. l. RS, št. 69/2019 - Razglasni del, stran 2432)

  Sprememba javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 77/2019 - Razglasni del, stran 3662)

   

  Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (Šolski center Ptuj)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

  Pogoji in zahteve za ugotovitev usposobljenosti
  Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji. Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.

  Dodatna pojasnila
  Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte infoscp@scptuj.si s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 9. 12. 2019 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.

  Nazaj

  © 2012 - 2021 Portal Energetika