Javni Razpisi

ŠCNG-2020 Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Nova Gorica
Datum objave: 26.06.2020
Datum zaključka: 11.09.2020 ob 10:00
Izdajatelj: Šolski center Nova gorica
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06), Sklepa Vlade RS številka 41100-1/2020/3 ter Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Nova Gorica (Ur. l. RS, št. 89/20) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Nova Gorica.

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije na objektih Šolskega centra Nova Gorica. Območje izvajanja koncesije obsega:

 • Sklop 1: Celovita energetska prenova objektov Šolskega centra Nova Gorica;
  • Strojna, prometna in lesarska šola; Erjavčeva ulica 4a, 5000 Nova Gorica
  • Elektrotehniška in računalniška šola; Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica
  • Srednja ekonomska in trgovska šola; Erjavčeva ulica 8, 5000 Nova Gorica
  • Kovinarske delavnice; Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica
 • Sklop 2: Delna energetska prenova objektov Šolskega centra Nova Gorica:
  • Medpodjetniški izobraževalni center; Cankarjeva ulica 8a, 5000 Nova Gorica

Koncesijsko razmerje se sklene za največ 20 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Rok za prijavo:

Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti do vložišča koncedenta na naslov:

Šolski center Nova gorica
Cankarjeva ulica 10
5000 Nova gorica

najkasneje do 11. 9. 2020 do 10:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica, dne 11. 9. 2020 ob 10:05.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Šolski center Nova Goricasc@scng.si05/62-05-700/
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 91/2020), Sprememba (Ur. l. RS, št. 113/2020)
Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (Šolski center Nova Gorica)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Pogoji in zahteve za ugotovitev usposobljenosti
Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji. Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.

Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte sc@scng.si, s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Nova Gorica«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 14. 8. 2020 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.

Ogled objektov
Ogled objektov je možen po predhodni najavi do 31. 7. 2020 do 10. ure, ki mora biti podana preko elektronske pošte sc@scng.si, s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Nova Gorica«. Prijavitelji bodo o urniku ogledov obveščeni v čim krajšem času po prejemu predhodne najave.

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika