Javni Razpisi

OB-VE-2018 Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje in športne dvorane Radenci
Datum objave: 16.11.2018
Datum zaključka: 17.01.2019 ob 10:00
Izdajatelj: Občina Veržej
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Republika Slovenija, Občina Veržej, Občina Kobilje ter Občina Radenci na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) in podzakonskih koncesijskih aktov objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje in Športne dvorane Radenci. Nosilec projekta in javnega razpisa: Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih OŠ Veržej, Vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje in Športne dvorane Radenci.  Območje izvajanja koncesije obsega:

 • OŠ VERŽEJ; Puščenjakova ulica 7, 9241 Veržej
 • VZGOJNI DOM VERŽEJ; Puščenjakova ulica 7, 9241 Veržej
 • OŠ KOBILJE – OSNOVNA ŠOLA; Kobilje 33A, 9227 Kobilje
 • OŠ KOBILJE – TELOVADNICA; Kobilje 33A, 9227 Kobilje
 • OŠ KOBILJE – VRTEC; Kobilje 33A, 9227 Kobilje
 • ŠPORTNA DVORANA RADENCI; Radgonska cesta 10, 9252 Radenci

Koncesijsko razmerje se sklene za največ 15 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 "Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja".

   

  Rok za prijavo:

  Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti do vložišča koncedenta na naslov:

  Občina Veržej
  Ulica bratstva in enotnosti 8
  9241 Veržej

  najkasneje do 17. 1. 2019 do 10:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej dne 17. 1. 2019 ob 11:00 uri.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Petovar Slavkoobcina.verzej@siol.net02/584-44-80/
  Dokumentacija:

  Javni razpis (Ur. l. RS, št. 72/2018 - Razglasni del, stran 2288)

  Sprememba javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 3/2019 - Razglasni del, stran 15)
  Podrobnejše informacije in razpisna dokumentacija (Občina Veržej)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

  Pogoji in zahteve za ugotovitev usposobljenosti
  Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji. Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.

  Dodatna pojasnila
  Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte obcina.verzej@siol.net s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje in Športne dvorane Radenci«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 17. 12. 2018 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.

  Nazaj

  © 2012 - 2021 Portal Energetika