Javni Razpisi

OBVIPO-2020 Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik
Datum objave: 07.08.2020
Datum zaključka: 23.09.2020 ob 10:00
Izdajatelj: Občina Videm, Občina Podlehnik
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju in Občina Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) ter Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik (Ur. l. RS, št. 107/20) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik.

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije na objektih Občine Videm in Občine Podlehnik.

Območje izvajanja koncesije obsega:

  • OŠ VIDEM – VRTEC; Videm pri Ptuju 47, 2284 Videm pri Ptuju
  • OŠ VIDEM – PODRUŽNIČNA ŠOLA LESKOVEC; Zgornji Leskovec 10, 2285 Zgornji Leskovec
  • OŠ VIDEM – PODRUŽNIČNA ŠOLA SELA; Sela 33, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
  • OBČINSKA STAVBA OBČINE VIDEM; Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju
  • OSNOVNA ŠOLA PODLEHNIK; Podlehnik 7/a, 2286 Podlehnik
  • MEDGENERACIJSKI ŠPORTNI PARK; Dežno pri Podlehniku bš, 2286 Podlehnik
  • STARA OBČINSKA STAVBA; Podlehnik 21, 2286 Podlehnik

Koncesijsko razmerje se sklene za največ 15 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Rok za prijavo:

Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti do vložišča koncedenta na naslov:

Občina Videm,
Videm pri Ptuju 54
2284 Videm pri Ptuju

najkasneje do 23. 9. 2020 do 10:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, dne 23. 9. 2020 ob 10:15.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eva Pipaninfo@videm.si02/761-94-00
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 108/2020), Popravek (Ur. l, RS, št. 110/2020)

Podrobnejše informacije in razpisna dokumentacija (Občina Videm)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Pogoji in zahteve za ugotovitev usposobljenosti
Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji. Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.

Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte info@videm.si, s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 7. 9. 2020 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.

Ogled objektov
Ogled objketov je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana preko elektronske pošte info@videm.si, s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik« do 2. 9. 2020 do 10. ure. Prijavitelji bodo o urniku ogledov obveščeni v čim krajšem času po prejemu predhodne najave.

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika