Javni Razpisi

OBLESVPO-2021 Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Lenart, Občine Sveta Ana in Občine Podlehnik
Datum objave: 16.07.2021
Datum zaključka: 02.09.2021 ob 10:00
Izdajatelj: Občina Lenart, Občina Podlehnik, Občina Sveta Ana
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Lenart, Občina Sveta Ana in Občina Podlehnik na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) ter Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Lenart, Občine Sveta Ana in Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 108/21, v nadaljevanju: koncesijski akt) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Lenart, Občine Sveta Ana in Občine Podlehnik.

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije na objektih Občine Lenart, Občine Sveta Ana in Občine Podlehnik.

Območje izvajanja koncesije obsega:

  • OSNOVNA ŠOLA PODLEHNIK; Podlehnik 7/a, 2286 Podlehnik
  • MEDGENERACIJSKI ŠPORTNI PARK; Dežno pri Podlehniku bš, 2286 Podlehnik
  • OSNOVNA ŠOLA VOLIČINA; Voličina 82, 2232 Voličina
  • OSNOVNA ŠOLA SVETA ANA; Sv. Ana v Slovenskih goricah 14, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah
  • OSNOVNA ŠOLA LOKAVEC; Lokavec 6, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah
  • OBČINSKA STAVBA OBČINE SVETA ANA; Sv. Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah

Koncesijsko razmerje se sklene za največ 20 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Rok za prijavo:

Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti do vložišča koncedenta na naslov:

Občina Podlehnik
Podlehnik 9
2286 Podlehnik

najkasneje do 2. 9. 2021 do 10:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občine Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik, dne 2. 9. 2021 ob 10:05.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Nina Lozinšekobcina.podlehnik@podlehnik.si02/788-40-60
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 115/2021)

Podrobnejše informacije in razpisna dokumentacija (Občina Podlehnik)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Pogoji in zahteve za ugotovitev usposobljenosti
Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji. Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.

Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte obcina.podlehnik@podlehnik.si, s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Lenart, Občine Sveta Ana in Občine Podlehnik«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 16. 8. 2021 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.

Ogled objektov
Ogled objektov je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana preko elektronske pošte obcina.podlehnik@podlehnik.si, s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Lenart, Občine Sveta Ana in Občine Podlehnik« do 10. 8. 2021 do 10:00 ure. Prijavitelji bodo o urniku ogledov obveščeni v čim krajšem času po prejemu predhodne najave.

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika