Javni Razpisi

MO-2021-3 Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo
Datum objave: 23.04.2021
Datum zaključka: 10.06.2021 ob 10:00
Izdajatelj: Ministrstvo za obrambo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Ministrstvo za obrambo objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo.

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. Območje izvajanja koncesije obsega naslednje objekte Vojašnice Boštjana Kekca Bohinjska Bela in Letalske baze Brnik:

 • Upravni objekt, št. tablice 12151, Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
 • Upravni objekt, št.tablice 12152, Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
 • Učno nastanitveni, št.tablice 12157, Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
 • Knjižnica, št. tablice 12154, Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
 • Jedilnica, št.tablice 12159, Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
 • Učno nastanitveni, št.tablice 12155, Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
 • Učni, št.tablice 12158, Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
 • Ambulanta, št.tablice 12153, Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
 • Kurilnica -kotlovnica, št. tablice 12160, Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
 • Poveljstvo -nastanitveni, št. tablice 12063, Zgornji Brnik 130k, 4210 Brnik
 • Hangar, št. tablice 12064, Zgornji Brnik 130k, 4210 Brnik
 • Garaža/delavnica, št.tablice 12066, Zgornji Brnik 130k, 4210 Brnik
 • Kurilnica/kotlovnica, št.tablice 16559, Zgornji Brnik 130k, 4210 Brnik

Koncesija se podeli za najmanj 5 in največ 15 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami ZJZP, Uredbe in sklenjene koncesijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

Projekt vojašnica Boštjana Kekca Bohinjska Bela predvidoma obsega: celovito prenovo kotlovnice s prehodom na nov energent, toplotno izolacijo streh/podstrešij objektov in zamenjavo razsvetljave.

Projekt Letalska baza Brnik predvidoma obsega: zamenjavo energenta, vzpostavitev ogrevanja v garaži, prenovo toplotne postaje in prenovo razsvetljave v hangarju.

Izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti najkasneje v letu 2022.

Rok za prijavo:

Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti v zaprti, zapečateni ovojnici do vložišča na naslov:

Ministrstvo za obrambo
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana

najkasneje do 10. 6. 2021 do 10:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, dne 10. 6. 2021 ob 11:00 uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Ministrstvo za obrambodusan.grof@mors.si01/471-2211; 02/449-1596; 041/683-973
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. RS, št. 64/2021)

Razpisna dokumentacija

Podrobnejše informacije (Ministrstvo za obrambo)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika prijave
Dokumentacijo prijave sestavljajo dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije. Dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali kot to izhaja iz njihovega besedila. Prijava mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika prijavitelja ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika prijavitelja za podpis prijave.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike prijave ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega razpisa.

Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte glavna.pisarna@mors.si ali dusan.grof@mors.si, pri čemer morajo navesti sklic na javni razpis številka 478-199/2019. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 17. 5. 2021. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav, in bodo objavljena na spletni strani nosilca javnega razpisa.

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika