Javni Razpisi

OB-BR-2019 Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projektov celovite in delne energetske prenove javnih objektov v lasti Občine Brežice
Datum objave: 26.07.2019
Datum zaključka: 09.09.2019 ob 10:00
Izdajatelj: Občina Brežice
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Brežice (v nadaljevanju: koncedent) na podlagi Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov celovite in delne energetske prenove objektov v lasti Občine Brežice (Ur. l. RS, št. 46/2019) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projektov »Celovita in delna energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Brežice«. 

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v javnih objektih, ki so v lasti Občine Brežice, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Predmet javnega razpisa je razdeljen na dva sklopa:

 • sklop 1: Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Brežice,
 • sklop 2: Delna energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Brežice.

Koncesijsko razmerje se sklene za največ 20 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

   

  Rok za prijavo:

  Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti do vložišča koncedenta na naslov:

  Občina Brežice
  Cesta prvih borcev 18
  8250 Brežice

  najkasneje do 9. 9. 2019 do 10:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, dne 9. 9. 2019 ob 10:30 uri.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Vilma Zupančičvilma.zupancic@brezice.si07/6205-561/
  Dokumentacija:

  Javni razpis (Ur. l. RS, št. 47/2019 - Razglasni del, stran 1622)

  Podrobnejše informacije in razpisna dokumentacija (Občina Brežice)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

  Pogoji in zahteve za ugotovitev usposobljenosti

  Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji. Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.

  Dodatna pojasnila
  Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte vilma.zupancic@brezice.si s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije JZP«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 26. 8. 2019 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča na zastavljena vprašanja, bodo podana najkasneje šest dni pred rokom za oddajo prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.

  Ogled
  Ogled objektov je možen ob predhodni najavi, ki mora biti poslana na naslov kontaktne osebe do 21. 8. 2019 do 10. ure.

  Nazaj

  © 2012 - 2021 Portal Energetika