Javni Razpisi

ZPKR-2018 Javni razpis za podelitev koncesije za projekt Celovita energetska prenova objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju
Datum objave: 28.09.2018
Datum zaključka: 12. 11. 2018 ob 11:00
Izdajatelj: Univerza v Mariboru
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor (kot vodilni partner v konzorciju javnih partnerjev) objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v javnih objektih Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Dijaškega in študentskega doma Kranj, Šolskega centra Kranj, Športne dvorane Zlato polje in Gimnazije France Prešeren ter prenova kotlovnice na lokaciji Zlato polje v Kranju.

Javni razpis se izvaja na podlagi Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju (Ur. l. RS, št. 44/2018)

Predmet koncesije je gradbena, tehnološka in energetska prenova objektov, opredeljenih v koncesijskem aktu in pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije ter uvedba energetskega upravljanja na objektih, opredeljenih v koncesijskem aktu. Pri delitvi deležev in vrste ukrepov ter tveganj med koncesionarjem in koncedentom, se upoštevajo pravila Kohezijske politike.

V okviru projekta je predvidena celovita energetska prenova objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju, in sicer:

 • Športna dvorana Zlato polje,
 • Šolski center Kranj,
 • Fakulteta za organizacijske vede Kranj,
 • Gimnazija Franceta Prešerna Kranj in
 • Dijaški in študentski dom Kranj,

Osnovni namen investicije je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko sanacijo in energetsko upravljanje obravnavanih javnih objektov z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov obratovanja ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Zraven energetske sanacije investicija predvideva še zamenjavo kotlov (v kotlovnici Zlato polje) in sanacijo toplovoda in ureditev električne polnilnice.

Koncesija se podeli za največ 15 let. Čas trajanja koncesije se lahko podaljša v primeru, če koncesionar zaradi ukrepov koncedenta ali drugih ukrepov oblasti koncesije ni mogel izvajati ali je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev koncedentov ali njihovih ukrepov v javnem interesu, vendar največ za polovico obdobja, določenega z osnovno koncesijsko pogodbo.

   

  Rok za prijavo:

  Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti na naslov:

  Univerza v Mariboru
  Slomškov trg 15
  2000 Maribor

  najkasneje do 12. 11. 2018 do 11:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (oddajna teorija).

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, dne 12. 11. 2018 ob 11:05 uri.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Goran Nikolićgoran.nikolic@um.si+386 2 23 55 391
  Dokumentacija:

  Javni razpis (Ur. l. RS, št. 64/2018 - Razglasni del, stran 1980)

  Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (Univerza v Mariboru)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

  Pogoji in zahteve za ugotovitev usposobljenosti

  Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji. Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.

  Dodatna pojasnila
  Vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte kontaktne osebe koncedenta. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je do 28.10. 2018 do 11:00 ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana najkasneje šest dni pred rokom za oddajo vlog in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.

  Nazaj

  © 2012 - 2021 Portal Energetika