Javni Razpisi

CŠOD Dom Bohinj Javni razpis za podelitev koncesije za projekt energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo objekta CŠOD »Dom Bohinj«
Datum objave: 24.06.2016
Datum zaključka: 8. 8. 2016 ob 9:30
Izdajatelj: CŠOD Ljubljana
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Javni razpis se izvaja na podlagi Koncesijskega akta za izvajanje energetskega pogodbeništva v objektu CŠOD »Dom Bohinj« (Uradni list RS, št. 43/16). Predmet koncesije je izvajanje storitev energetske ga pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektu CŠOD »Dom Bohinj«.


Območje izvajanja koncesije obsega objekt CŠOD »Dom Bohinj«, Ribčev Laz 63, 4265 Bohinjsko jezero, številka stavbe 61, k.o. 2199 Savica.


Trajanje koncesije: koncesija se podeli za obdobje največ 15 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami koncesijskega akta. Koncesija se bo pričela izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

 

Rok za prijavo:

Končni rok za oddajo vlog je 8. 8. 2016 do 9:30.

Vloge morajo do roka za oddajo vlog prispeti na naslov:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Frankopanska ulica 9
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana, dne 8. 8. 2016 ob 10. uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Center šolskih in obšolskih dejavnostiinfo@csod.si/ /
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 44/2016 - Razglasni del, stran 1583)


Razpisna dokumentacija

Višina sredstev:

Koncedent bo med popolnimi vlogami izbral tisto vlogo, ki bo na podlagi meril ekonomsko najugodnejša. Podrobnejša vsebina meril in opredelitev načina točkovanja, je podana v razpisni dokumentaciji.

Drugi podatki:

Zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte: info@csod.si.

Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 25. 7. 2016 do 10. ure. Koncedent bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, najkasneje šest dni pred rokom za oddajo vlog.

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika