Javni Razpisi

JR NOO DIST EE 2023 Javni razpis za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij (JR NOO DIST EE 2023)
Datum objave: 21.04.2023
Datum zaključka: 30.06.2024 oz. do porabe sredstev.
Izdajatelj: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Krepitev distribucijskega omrežja električne energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev sofinanciranja za krepitev distribucijskega omrežja električne energije na območju Republike Slovenije.

Namen javnega razpisa je posodobitev nizkonapetostnega električnega distribucijskega omrežja za potrebe priklopa proizvodnih naprav na obnovljive vire energije, toplotnih črpalk in e-mobilnosti, in sicer z:

  • nadgradnjo distribucijskega omrežja z novimi transformatorskimi postajami (v nadaljevanju: TP), kar predstavlja TP postavljeno na novi lokaciji (interpolacija) in/ali TP postavljeno na že obstoječi lokaciji (rekonstrukcija) z vključenimi elementi pametnega omrežja,
  • izgradnjo novega nizkonapetostnega omrežja.

Skladno z NOO je predvideno sofinanciranje postavitve 980 novih TP in izgradnje 1520 km nizkonapetostnega omrežja na območju Republike Slovenije.

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru NOO, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Krepitev distribucijskega omrežja električne energije«.

Rok za prijavo:

Predvidena so tri odpiranja vlog. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 30. 6. 2023, za drugo odpiranje do 6. 10. 2023, za tretje odpiranje pa 30. 6. 2024.

Če bodo sredstva porabljena pred iztekom zadnjega roka, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev. Morebitni dodatni roki za oddajo vlog bodo glede na razpoložljiva sredstva objavljeni s spremembo javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani ministrstva.

Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti oddana na naslov:
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom ministrstva (kot navedeno zgoraj) in oznako »Ne odpiraj! – Vloga NOO – Krepitev distribucijskega omrežja električne energije - JR NOO DIST EE 2023«.

Odpiranje prijav:

Postopek javnega razpisa za izbor projektov bo vodila strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval predstojnik ministrstva.

Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog, ki zaradi pričakovane obsežnosti dokumentacije vlog ne bo javno, bo izvedla komisija v prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana, najkasneje v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog.

Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge. Po preveritvi formalne popolnosti vloge lahko komisija vlagatelja pozove k vsebinskim pojasnilom oddane vloge.

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v tem javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija bo o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik ter pripravila predlog končnih prejemnikov sredstev za vsak rok posebej, ki bo predložen v podpis in potrditev predstojniku ministrstva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Urad za spodbujanje zelenega prehodajr-dist.mope@gov.si//
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 46/2023, 18/2024)

Obvestilo o zaprtju javnega razpisa; 1. 3. 2024

Razpisna dokumentacija

Prijavni obrazci:

Višina sredstev:

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu, znaša 80.000.000 EUR v obdobju od 2023 do 2026. Koriščenje sredstev je mogoče v proračunskih letih 2023, 2024, 2025 in 2026 oziroma do porabe sredstev.

Drugi podatki:

Vlagatelji
Vlagatelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe po ZGD-1, ki imajo v lasti pomemben del distribucijskega sistema, na katerega so priključeni končni odjemalci električne energije v skladu Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o oskrbi z električno energijo ter izpolnjujejo kumulativne pogoje »naravnega monopola.

Vlagatelj ne more biti lastnik ali upravljavec zaprtega distribucijskega sistema.

Vlagatelj postane končni prejemnik, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.

Upravičeni stroški
Za uveljavljanje upravičenih stroškov se uporabljajo poenostavljene oblike obračunavanja upravičenih stroškov. Ministrstvo je pripravilo Metodologijo za določitev višine standardnega stroška na enoto za izvedbo tega javnega razpisa, na podlagi katere je bila izračunana in opredeljena standardna lestvica stroškov na enoto. Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so lahko:

  • gradbena, obrtniška in instalacijska dela,
  • stroški nakupa opreme,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
  • stroški informiranja in komuniciranja.

Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja za posamezno enoto, načrtovano za izvedbo projekta, se v vlogi za izplačilo končnega prejemnika priznava v skladu s standardno lestvico stroška na enoto, ki je določena v Metodologiji za določitev višine standardnega stroška na enoto za izvedbo javnega razpisa JR NOO DIST EE. Znesek sofinanciranja, do katerega je upravičen končni prejemnik, se izračuna na osnovi standardnega stroška na posamezno enoto, in sicer:

  • SSE1 nakup in vgradnja TP 20/0,4 kV, 250 kVA v višini 24.597 EUR na TP,
  • SSE2 nakup in vgradnja TP 20/0,4 kV, 400 kVA do 630 kVA v višini 32.867 EUR na TP,
  • SSE3 nakup in vgradnja TP 20/0,4 kV, 1000 kVA v višini 64.456 EUR na TP,
  • SSE4 izgradnja nizkonapetostnega 0,4 kV distribucijskega omrežja v višini 26.400 EUR na kilometer.

Vprašanja in dodatne informacije
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati po elektronski pošti: jr-dist.mopeping@govpong.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 10 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja, ki se neposredno nanašajo na predmetni javni razpis, podalo najkasneje 5 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Ministrstvo na vprašanja, ki se ne nanašajo na predmetni javni razpis, ne bo odgovarjalo in jih bo zavrglo. Odgovori na zastavljena vprašanja in dodatne informacije predstavljajo sestavni del predmetne razpisne dokumentacije. Odgovori bodo objavljeni na tej spletni strani.

Odgovori na vprašanja

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika