Javni Razpisi

NOO_VSSVJL_2022 Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022)
Datum objave: 23.12.2022
Datum zaključka: Do porabe sredstev.
Izdajatelj: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Energetska prenova večstanovanjskih stavb v javni lasti
Predmet objave:

Predmet sofinanciranja so projekti celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb v (so)lasti Republike Slovenije in/ali občin in/ali javnih stanovanjskih skladov, katerih ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki so pravne osebe javnega prava.

Večstanovanjska stavba po tem javnem razpisu je stavba, ki vključuje vsaj štiri ali več posameznih stanovanjskih enot, namenjenih za trajno bivanje, pri čemer so lahko v stavbi tudi drugi posamezni deli stavbe, kot npr. poslovni prostori in/ali drugi samostojni prostori.

Projekt lahko obsega tudi druga dela v sklopu stavbe/stavb, ki je/so predmet projekta, če energetska prenova te/teh stavbe/stavb zahteva tudi izvedbo drugih del (npr. relevantni posegi v konstrukcijo ipd.).

»Celovita energetska prenova stavbe« pomeni usklajeno izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije na toplotnem ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in/ ali tehničnih stavbnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) tako, da so dosežene zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22 in 161/22) oziroma zahteve za skoraj nič energijsko stavbo (sNES) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

Investicije bodo vključevale toplotno izolacijo stavb, energetsko učinkovito opremo (okna, zasteklitev, vrata), sisteme ogrevanja in prezračevanja, energetsko učinkovito razsvetljavo in nadzorne sisteme.

V okviru priprave in izvajanja projektov se upoštevajo relevantne pravne in druge strokovne podlage, ki so objavljene na spletni strani koordinacijskega organa Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (URSOO) ter Priročnik upravičenih stroškov energetske prenove javnih stavb iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru NOO, ki je priloga tega javnega razpisa.

Javni razpis za izbor projektov sofinancira Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »Next Generation EU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponenta 2: »Trajnostna prenova stavb (C1 K2)«, kot naložbe v »energetsko prenovo večstanovanjskih stavb v javni lasti«.

Rok za prijavo:

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 13. 3. 2023, drugi rok je 22. 5. 2023, tretji rok je 18. 9. 2023, četrti rok je 11. 3. 2024, peti rok je 20. 5. 2024 in skrajni rok je 18. 11. 2024.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev. Morebitni dodatni roki odpiranja bodo glede na razpoložljiva sredstva objavljeni na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS.

Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana na naslov:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova ulica 4
1000 Ljubljana

oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog v zaprti ovojnici, ovitek pa mora biti označen z vidno navedbo javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, kot to določa obrazec št. 7 (naziv in naslov vlagatelja, naziv razpisa s pripisom »Ne odpiraj – vloga«).

Odpiranje prijav:

Zaporedno odpiranje vlog, ki ne bo javno (zaradi pričakovanega večjega števila vlog), bo izvedla komisija ministrstva, najkasneje v roku 8 dni od poteka posameznega roka za oddajo vlog.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer po vrstnem redu prejema. Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice se vrnejo pošiljatelju.

Pri odpiranju vlog bo komisija ugotavljala formalno popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. Če komisija, v roku 8 dni od odpiranja vlog, ugotovi, da je vloga formalno nepopolna, bo pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile formalno popolne, da jih dopolnijo.

Komisija bo opravila strokovni vsebinski pregled popolnih vlog in o tem vodila zapisnik. Komisija bo za vsebinsko ustrezne vloge ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev za vsak rok posebej, ki bo predložen ministru.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Projektna pisarna MOPEpp-eps.mope@gov.si//
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 161/2022, 74/2023, 126/2023)

Razpisna dokumentacija - čistopis

Priloga: Priročnik upravičenih stroškov energetske prenove javnih stavb iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

Prijavni obrazci:

Višina sredstev:

Okvirna višina nepovratnih sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je na razpolago za sofinanciranje naložb po tem javnem razpisu v letih 2023, 2024 in 2025, znaša 2.500.000 EUR. Javni razpis bo odprt, dokler proračunska sredstva ne bodo izčrpana.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za prijavo na razpis
»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko oseba ožjega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija, ali oseba širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija, ali občina, ali javni stanovanjski sklad, katerega ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki je pravna oseba javnega prava. »Vlagatelj« postane »končni prejemnik« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Upravičeni nameni in upravičeni stroški
Upravičeni nameni, upravičeni stroški ter izdatki za sofinanciranje s sredstvi so podrobno obrazloženi v Priročniku upravičenih stroškov energetske prenove javnih stavb iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, ki je sestavni del in priloga tega javnega razpisa.

Upravičeni stroški so:

  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalnega inženiringa) za samo izvedbo GOI del (gradnja, nakup in vgradnja opreme) v skupni višini največ 12 % celotnih upravičenih stroškov projekta (brez DDV),
  • stroški GOI del, ki obsegajo stroške gradnje, nakupa in vgradnje opreme, kot so opredeljeni v poglavju 4.2 Priročnika upravičenih stroškov energetske prenove javnih stavb,
  • stroški informiranja in komuniciranja, kot so opredeljeni v poglavju 4.3 Priročnika upravičenih stroškov energetske prenove javnih stavb v skupni višini največ 1 % celotnih upravičenih stroškov projekta (brez DDV).

Višina sofinanciranja
S sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bodo upravičeni stroški sofinancirani največ do višine 306 EUR na kvadratni meter (m2) neto tlorisne površine stavbe/stavb oziroma delov stavbe/stavb, ki je/so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu.

Vprašanja in dodatne informacije
Potencialni vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa na spletno pošto pp-eps.mopeping@govpong.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 10 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja, ki se neposredno nanašajo na predmetni javni razpis, podalo najkasneje 5 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Odgovori bodo objavljeni na tej spletni strani. Ministrstvo na vprašanja, ki se ne nanašajo na predmetni javni razpis, ne bo odgovarjalo in jih bo zavrglo.

Odločanje in obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister za infrastrukturo. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom predvidoma v roku 60 dni od datuma posameznega odpiranja vlog. Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je dopusten upravni spor.

Odgovori na vprašanja

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika