Javni Razpisi

NOO – HEGE OVE 2024 Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije za obdobje 2024 do 2026 (NOO – HEGE OVE 2024)
Datum objave: 21.06.2024
Datum zaključka: 14.08.2024
Izdajatelj: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije. Glede na moč bodo sofinancirane:

  • srednje naprave z nazivno močjo med 0,2 in 10 MW in
  • velike naprave z nazivno močjo nad 10 MW.

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru NOO, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije«.

Rok za prijavo:

Predvideno je eno odpiranje vlog. Rok za oddajo vlog je 14. 8. 2024.

Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana na naslov:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova ulica 4
1000 Ljubljana

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom ministrstva (kot navedeno zgoraj), z oznako »Ne odpiraj – vloga NOO – HEGE OVE 2024«.

Odpiranje prijav:

Postopek javnega razpisa za izbor projektov bo vodila strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval predstojnik ministrstva.

Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog, ki zaradi pričakovane obsežnosti dokumentacije vlog ne bo javno, bo izvedla komisija v prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana, najkasneje v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog.

Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge. Po preveritvi formalne popolnosti vloge lahko komisija vlagatelja pozove k vsebinskim pojasnilom oddane vloge.

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v tem javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija bo o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik ter pripravila predlog končnih prejemnikov sredstev, ki bo predložen v podpis in potrditev predstojniku ministrstva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Urad za spodbujanje zelenega prehodahege-noo.mope@gov.si//
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 52/2024)

Razpisna dokumentacija

Obrazci za sestavo vloge:

Višina sredstev:

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu, znaša 20.000.000 EUR v obdobju od 2024 do 2026.

Koriščenje sredstev je mogoče v proračunskih letih 2024, 2025 in 2026 oziroma do porabe sredstev.

Drugi podatki:

Vlagatelji in končni prejemniki
Vlagatelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter zadruge po Zakonu o zadrugah, ki opravljajo pridobitno dejavnost. Vlagatelji, ki kandidirajo za državno pomoč, morajo izpolnjevati pogoje iz 12. člena Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom ter energijsko učinkovito daljinsko ogrevanje oziroma hlajenje (Uradni list RS, št. 32/2024; v nadaljevanju: Pravilnik). Vlagatelj ne more biti podjetje, ki samo proizvaja naprave, ki so predmet projekta.

Vlagatelj postane končni prejemnik, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.


Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

  • stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja za pridobivanje električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije,
  • stroški gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, ki so neposredno povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja za pridobivanje električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije,
  • stroški storitev projektantskega in gradbenega nadzora v vrednosti 3 % priznanih upravičenih stroškov projekta.

V okviru javnega razpisa se lahko sofinancira le naložbe, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev državnih pomoči po 12. členu Pravilnika. V skladu z navedenim Pravilnikom se sofinanciranje izvaja po pravilih državnih pomoči za vlagatelje, ki izpolnjujejo pogoje po 9. členu Pravilnika.

Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav. Predmet projekta mora biti nabavljen od tretjih oseb pod tržnimi pogoji. Za tretje osebe se ne morejo šteti osebe, ki so več kot 25% lastniško ali kapitalsko povezane z vlagateljem.

Višina sofinanciranja
S sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bo sofinanciranih do 45 % upravičenih stroškov projekta. Sredstva za vse neupravičene stroške in upravičene stroške, ki niso sofinancirani s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, mora v celoti zagotoviti končni prejemnik. V skladu s Priročnikom o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost je podlaga za izplačilo sredstev izbranemu končnemu prejemniku pravočasno prejeta in popolna vloga za izplačilo. Vloga za izplačilo iz sklada NOO se odda na predpisanem obrazcu koordinacijskega organa in vsebuje seznam stroškov ter vsebinsko poročilo o opravljenih aktivnostih. Poleg obveznih sestavin mora vloga za izplačilo sredstev po tem javnem razpisu vsebovati tudi ostala dokazila, ki jih ministrstvo določi v pogodbi o sofinanciraju.

Vprašanja in dodatne informacije
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati po elektronski pošti: hege-noo.mopeping@govpong.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 10 dni pred rokom za oddajo vlog. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja, ki se neposredno nanašajo na predmetni javni razpis, podalo najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vlog. Ministrstvo na vprašanja, ki se ne nanašajo na predmetni javni razpis, ne bo odgovarjalo in jih bo zavrglo. Odgovori na zastavljena vprašanja in dodatne informacije predstavljajo sestavni del predmetne razpisne dokumentacije. Odgovori bodo objavljeni na tej spletni strani.

Odločanje in obveščanje o izboru
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom o izboru predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je dopusten upravni spor.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika