Javni Razpisi

NOO – SE OVE 2024 Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (NOO – SE OVE 2024)
Datum objave: 01.03.2024
Datum zaključka: 10.02.2025 oziroma do porabe sredstev
Izdajatelj: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Obnovljivi viri energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih naprav za samooskrbo na javnih stavbah, na pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob javni stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti občin in/ali države, kar vključuje nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za samooskrbo, katerih skupna inštalirana moč vgrajenih fotovoltaičnih panelov na posamezno vlogo je minimalno 1 MW, v kombinaciji z ali brez baterijskih hranilnikov.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za nove naprave za samooskrbo in shranjevanje električne energije. Nakup in vgradnja baterijskega hranilnika energije je lahko predmet sofinanciranja le v kombinaciji z naložbo v nakup in vgradnjo fotovoltaičnih panelov.

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru NOO, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije«, in so v skladu s predpisi na področju javnih financ načrtovana v državnem proračunu v okviru Sklada za okrevanje in odpornost.

Rok za prijavo:

Predvidena so tri odpiranja vlog. Prvi rok za oddajo vlog je 15. 4. 2024, drugi rok je 2. 9. 2024 in tretji rok je 10. 2. 2025. Če bodo sredstva porabljena pred iztekom zadnjega roka, bo na spletni strani ter v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova ulica 4
1000 Ljubljana

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom ministrstva z oznako »Ne odpiraj!– vloga NOO – SE OVE 2024« ter polnim naslovom vlagatelja v levem zgornjem kotu ovojnice.

Odpiranje prijav:

Postopek javnega razpisa za izbor projektov bo vodila strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval predstojnik ministrstva.

Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog, zaradi pričakovane obsežnosti dokumentacije vlog, ne bo javno in ga bo izvedla strokovna komisija v prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana, najkasneje v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog.

Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge. Po preveritvi formalne popolnosti vloge lahko strokovna komisija vlagatelja pozove k vsebinskim pojasnilom oddane vloge.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Urad za spodbujanje zelenega prehodase-noo.mope@gov.si//
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 18/2024)

Razpisna dokumentacija

Obrazci za sestavo vloge:

Višina sredstev:

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu, znaša 20.000.000 EUR v obdobju od 2024 do 2026. Koriščenje sredstev je mogoče v proračunskih letih 2024, 2025 in 2026 oziroma do porabe sredstev.

Drugi podatki:

Vlagatelji
Vlagatelji po tem javnem razpisu so občine:

  • samostojno,
  • kot vodilni partner v konzorciju občin,
  • kot vodilni partner v konzorciju, ki ga sestavljajo občina(-e) in eden ali več posrednih proračunskih uporabnikov (javni zavodi, javni skladi, javne agencije, katerih ustanovitelj je država in so v vlogi pooblaščenih investitorjev).

Vlagatelj postane končni prejemnik, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.

Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

  1. nakup in vgradnja naprave za samooskrbo,
  2. nakup in vgradnja baterijskega hranilnika energije,
  3. pripadajoča električna inštalacija in oprema, vključno s transformatorsko postajo, če je  le-ta zahtevana s strani soglasodajalca za priklop naprave za samooskrbo,
  4. priprava in izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, ki so potrebni za izvedbo projekta,
  5. strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov projekta,
  6. stroški storitev zunanjih izvajalcev za pripravo dokumentacije za izvedbo projekta.

Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav.

Višina sofinanciranja
S sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bodo priznani upravičeni stroški projekta sofinancirani v primeru izvedbe projekta po postopku koncesijskega javno-zasebnega partnerstva (koncesijsko partnerstvo) do 49%, vendar ne več kot 358 EUR na kW instalirane nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov (kWp), in v primeru izvedbe projekta po postopku javnega naročila ali javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva (javnonaročniško partnerstvo) do 100%, vendar ne več kot 730 EUR na kW instalirane nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov (kWp), ter v obeh primerih ne več kot 5.000.000 EUR na vlogo.

Vprašanja in dodatne informacije
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati po elektronski pošti: se-noo.mopeping@govpong.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 10 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja, ki se neposredno nanašajo na predmetni javni razpis, podalo najkasneje 5 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Ministrstvo na vprašanja, ki se ne nanašajo na predmetni javni razpis, ne bo odgovarjalo in jih bo zavrglo. Odgovori na zastavljena vprašanja in dodatne informacije predstavljajo sestavni del predmetne razpisne dokumentacije. Odgovori bodo objavljeni na tej spletni strani.

Odločanje in obveščanje o izboru
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom o izboru predvidoma v roku 60 dni od datuma posameznega odpiranja vlog. Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je dopusten upravni spor.

Odgovori na vprašanja

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika