Javni Razpisi

NOO_TSS_2022 Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov (NOO_TSS_2022)
Datum objave: 13.01.2023
Datum zaključka: Do porabe sredstev.
Izdajatelj: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov
Predmet objave:

Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo (v nadaljevanju: ukrep) v stavbah, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov, in ki so namenjene:

 • izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v (so)lasti občine;
 • izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v (so)lasti Republike Slovenije;
 • izvajanju visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja in ki so v (so)lasti javne univerze, katere ustanovitelj je Republika Slovenija;
 • bivanju in dolgotrajni oskrbi starejših in invalidnih oseb in ki so v (so)lasti Republike Slovenije.

Predmet projekta je lahko največ ena stavba, ki je enolično določena s svojo »ID stavbe«. Projekt lahko obsega tudi druga dela v sklopu stavbe oziroma dela stavbe, ki je predmet projekta, pri čemer pa so upravičeni stroški zgolj tisti stroški, ki se nanašajo na izvedbo energetsko učinkovitega sistema centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistema za klimatizacijo, kot to izhaja iz poglavja 5.3 tega javnega razpisa.

Javni razpis za izbor projektov sofinancira Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »Next Generation EU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponenta 2: »Trajnostna prenova stavb (C1 K2)«, kot naložbe v »stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbah sistemov«.

Rok za prijavo:

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 27. 3. 2023, drugi rok je 29. 5. 2023, tretji rok je 23. 10. 2023, četrti rok je 12. 2. 2024, peti rok je 3. 6. 2024, šesti rok je 7. 10. 2024 in skrajni rok je 13. 1. 2025.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev. Morebitni dodatni roki odpiranja bodo glede na razpoložljiva sredstva objavljeni na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS.

Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana na naslov:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova ulica 4
1000 Ljubljana

oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog v zaprti ovojnici, ovitek pa mora biti označen z vidno navedbo javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, kot to določa obrazec 7 (naziv in naslov vlagatelja, naziv razpisa s pripisom »Ne odpiraj – vloga«).

Odpiranje prijav:

Zaporedno odpiranje vlog, ki ne bo javno (zaradi pričakovanega večjega števila vlog), bo izvedla komisija ministrstva, najkasneje v roku 8 dni od poteka posameznega roka za oddajo vlog.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer po vrstnem redu prejema. Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice se vrnejo pošiljatelju.

Pri odpiranju vlog bo komisija ugotavljala formalno popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. Če komisija, v roku 8 dni od odpiranja vlog, ugotovi, da je vloga formalno nepopolna, bo pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile formalno popolne, da jih dopolnijo.

Komisija bo opravila strokovni vsebinski pregled popolnih vlog in o tem vodila zapisnik. Komisija bo za vsebinsko ustrezne vloge ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev za vsak rok posebej, ki bo predložen ministru.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Projektna pisarna MOPEpp-eps.mope@gov.si//
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 4/2023, 126/2023)

Razpisna dokumentacija - čistopis

Prijavni obrazci:

Višina sredstev:

Okvirna višina sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je na razpolago za sofinanciranje naložb po tem javnem razpisu v letih 2023, 2024 in 2025, znaša 13.050.000 EUR. Javni razpis bo odprt, dokler proračunska sredstva ne bodo izčrpana.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za prijavo na razpis
V primeru da je predmet projekta stavba, ki je namenjena:

 • izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki je v (so)lasti občine, je vlagatelj po tem javnem razpisu občina;
 • izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki je v (so)lasti Republike Slovenije, je vlagatelj po tem javnem razpisu pristojni javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija;
 • izvajanju visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja in ki je v (so)lasti javne univerze, je vlagatelj po tem javnem razpisu pristojna javna univerza, katere ustanovitelj je Republika Slovenija;
 • bivanju in dolgotrajni oskrbi starejših in invalidnih oseb in ki je v (so)lasti Republike Slovenije, je vlagatelj po tem javnem razpisu pristojni javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija.

»Vlagatelj« postane »končni prejemnik« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Upravičeni nameni in upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:

 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalnega inženiringa) za samo izvedbo GOI del (gradnja, nakup in vgradnja opreme) v skupni višini največ 12% celotnih upravičenih stroškov projekta (brez DDV), ki obsegajo:
  • stroške investicijske in projektne dokumentacije;
  • stroške nadzora;
  • stroške ostalih storitev;
 • stroški GOI del (gradnje, nakupa in vgradnje opreme) za izvedbo novega ali posodobitev obstoječega sistema centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistema za klimatizacijo.

Višina sofinanciranja
S sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bodo upravičeni stroški sofinancirani v celoti, vendar največ do višine 277 EUR na kvadratni meter (m2) neto tlorisne površine, ki je predmet sofinanciranja in na kateri bo izveden ukrep po tem javnem razpisu.

Vprašanja in dodatne informacije
Potencialni vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa na spletno pošto pp-eps.mopeping@govpong.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 10 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja, ki se neposredno nanašajo na predmetni javni razpis, podalo najkasneje 5 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Odgovori bodo objavljeni na tej spletni strani. Ministrstvo na vprašanja, ki se ne nanašajo na predmetni javni razpis, ne bo odgovarjalo in jih bo zavrglo.

Odločanje in obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister za infrastrukturo. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom predvidoma v roku 60 dni od datuma posameznega odpiranja vlog. Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je dopusten upravni spor.

Odgovori na vprašanja

Seznam prejemnikov

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika