Javni Razpisi

JR VE OVE 2021 Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (JR VE OVE 2021)
Datum objave: 12.03.2021
Datum zaključka: Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 24.09.2021.
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Obnovljivi viri energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene gradnji novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije, in sicer moči posamezne naprave večje od 50 kW do 10 MW, pri čemer v primeru istočasne prijave večih naprav skupna moč vseh lahko znaša do 10 MW.

Upravičeni stroški do sofinanciranja so:

  • stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja,
  • nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz vetrne energije,
  • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.
Rok za prijavo:

Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov:

Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 30. 4. 2021, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo vloge s sklepom zavržene. Rok za oddajo vlog na drugo in hkrati zadnje odpiranje je 24. 9. 2021. Vloge, ki bodo prispele za drugo odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na prvem odpiranju, o čemer bo ministrstvo na svoji spletni strani objavilo posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za drugo odpiranje, bodo po objavi obvestila o porabi sredstev zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.

Odpiranje prijav:

Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla komisija Ministrstva za infrastrukturo v prostorih ministrstva, Langusova ulica 4, Ljubljana, najkasneje v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
MZImzi.jr-ove@gov.si/
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 36/2021); Besedilo objave

Obrazci in priloge iz razpisne dokumentacije:

Višina sredstev:

Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša 4 mio EUR, od tega:

  • 1 mio EUR za proizvodne naprave za izrabo vetrne energije do moči 1 MW,
  • 3 mio EUR za proizvodne naprave za izrabo vetrne energije od vključno 1 MW do 10 MW moči.
Drugi podatki:

Prijavitelji in upravičenci
Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Višina sofinaciranja
Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev (državna pomoč) za izvedbo posamezne operacije znaša največ 30 % vrednosti upravičenih stroškov operacije.

Pogoji za dodelitev sredstev in merila za izbiro operacij
Pogoji za dodelitev sredstev in merila za izbiro operacij so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu razpisne dokumentacije.

Zaključek operacij
Odobrena operacija mora biti fizično in finančno zaključena najkasneje 24 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju oziroma najkasneje do 31. 10. 2023 (velja načelo, kar pride prej).

Odločanje in obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 90 dni od skrajnega roka za dopolnjevanje vlog. Prijavitelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo morali v roku 8 dni od prejema poziva pristopiti k podpisu pogodbe o sofinanciranju, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo.

Vprašanja in dodatne informacije
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati po elektronski pošti na naslov: mzi.jr-oveping@govpong.si, pri čemer v "Zadevo" sporočila navedite sklic na javni razpis (JR VE OVE 2021).

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika