Javni Razpisi

JR SE OVE 2021 Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)
Datum objave: 30.04.2021
Datum zaključka: Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 13.01.2023.
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Obnovljivi viri energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW.

Upravičeni nameni po tem javnem razpisu so:

  1. nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW,
  2. nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje,
  3. stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,

pri čemer dejavnosti iz točke 2) in točke 3) predstavljajo upravičen namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz točke 1) na javni razpis.

Javni razpis za sofinanciranje projektov financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi "Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja", prednostne naložbe "Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov", specifičnega cilja "Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije".

Rok za prijavo:

Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov:

Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 4. 6. 2021. Rok za oddajo vlog na drugo odpiranje je 10. 9. 2021. Rok za oddajo vlog na tretje odpiranje je 26. 11. 2021. Rok za oddajo vlog na četrto odpiranje je 25. 2. 2022. Rok za oddajo vlog na peto odpiranje je 8. 6. 2022. Rok za oddajo vlog na šesto odpiranje je 16. 9. 2022. Rok za oddajo vlog na sedmo odpiranje je 13. 1. 2023.

Vloge, ki bodo prispele za posamezno odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnih odpiranjih, o čemer bo ministrstvo na spletni strani objavilo posebno obvestilo o porabi sredstev. Po objavi obvestila o porabi sredstev, bodo naknadno poslane vloge zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 13. 1. 2023.

Odpiranje prijav:

Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla komisija ministrstva v prostorih MZI, Langusova ulica 4, Ljubljana, najkasneje v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
MZImzi.jr-ove@gov.si/
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 67/2021, 6/2022, 17/2022, 47/2022, 60/2022, 99/2022, 110/2022, 161/2022, 49/2023)

Besedilo objave

Obrazci in priloge iz razpisne dokumentacije:

Višina sredstev:

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v obdobju 2021 do 2023, znaša 67.640.670,66 EUR.

Drugi podatki:

Prijavitelji in upravičenci
Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Prijavitelj postane upravičenec, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.

Višina sofinanciranja
Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 20 % upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200 EUR na 1 kW instalirane nazivne moči naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Pogoji za dodelitev sredstev in merila za izbor operacij
Pogoji za dodelitev sredstev in merila za izbiro operacij so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu razpisne dokumentacije.

Zaključek operacij
Odobrena operacija mora biti fizično in finančno zaključena v enem letu po podpisu pogodbe oziroma najkasneje do 31. 10. 2023 (velja načelo, kar pride prej).

Odločanje in obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 90 dni od skrajnega roka za dopolnjevanje vlog. Prijavitelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo morali v roku 8 dni od prejema poziva pristopiti k podpisu pogodbe o sofinanciranju, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo.

Vprašanja in dodatne informacije
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati po elektronski pošti na naslov: mzi.jr-ove@gov.si, pri čemer v "Zadevo" sporočila navedite sklic na javni razpis (JR SE OVE 2021).

Seznam prejemnikov

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika