Javni Razpisi

ENSVET-2012 Javni razpis za sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za leto 2012 (ENSVET 2012)
Datum objave: 06.06.2012
Datum zaključka: 29.06.2012
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Učinkovita raba energije, Obnovljivi viri energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti za občane na nacionalni ravni po celotnem območju Republike Slovenije na področju učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije okvirno za obdobje do konca leta 2012.

Dejavnost ENSVET obsega predvsem:

  • pojasnjevanje predpisov in postopkov za uveljavljanje ukrepov;
  • svetovanje pri reševanju konkretnih primerov;
  • svetovanje o ponudbi energetske opreme in storitev.

Dejavnost ENSVET se po tem razpisu za občane izvaja brezplačno in komercialno  neodvisno.

Svetovalna dejavnost se izvaja občasno v posamezno dogovorjenem obsegu uradnih ur na okvirno 35 lokacijah, opredeljenih v pogodbah, sklenjenih med lokalnimi skupnostmi in ministrstvom, pristojnim za energijo.

Rok za prijavo:

Vloga mora biti pripravljena v skladu z navodili iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova c. 30, 1000 Ljubljana (po pošti ali oddaja v glavni pisarni Eko sklada, Bleiweisova c. 30, Ljubljana), v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis za sofinanciranje svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za leto 2012« ter navedbo polnega naslova pošiljatelja, najkasneje do 29.06.2012 do 12. ure.

Nepravočasne in nepravilno označene vloge bo Eko sklad s sklepom zavrgel. Vloge, ki jih bo vložila neupravičena oseba, bo Eko sklad s sklepom zavrnil.

Vlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom v roku 30 dni od datuma
odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in se objavijo tudi na spletnih straneh Eko sklada.

Odpiranje prijav: Komisija bo vloge odpirala dne 29.06.2012 z začetkom ob 12. uri v prostorih Eko sklada, j.s., Bleiweisova c. 30, 1000 Ljubljana. Odpiranje bo javno. Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Eko sklada, Bleiweisova c. 30, Ljubljana, do 29.06.2012 do 12. ure.
Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Katarina Vertinkvertin@ekosklad.si(01) 241 48 75 med 9. in 10. uro
Dokumentacija:

Polno besedilo javnega razpisa

Razpis (Ur.l. RS, št. 43/2012 - Razglasni del, stran 1255)

Podrobnejše informacije

Višina sredstev:

Sredstva so zagotovljena v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Eko sklada za leto 2012, na podlagi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih.

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje opravljanja dejavnosti ENSVET v drugi polovici leta 2012, je 320.000,00 EUR.

 

Drugi podatki:

Upravičeni stroški
Sofinanciranje po tem razpisu se nanaša na pokrivanje vseh stroškov organizacije,
strokovnega nadzora ter ustrezen knjigovodsko finančni servis za opravljanje dejavnosti informiranja in svetovanja v skladu s potrebami v lokalnih okoljih. Dejavnost svetovanja se primarno opravlja v lokalnih svetovalnih pisarnah, organiziranih v sodelovanju z občinami, ki zagotavljajo nujno opremljenost in pokrivajo materialne stroške delovanja teh pisarn.

 

Upravičeni so naslednji stroški: stroški dela, materialni stroški in upravičeni stroški izobraževanja in usposabljanja svetovalcev. Podrobneje so upravičeni stroški opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

 


Obdobje za porabo sredstev

Sofinanciranje upravičenih stroškov, nastalih v drugi polovici leta 2012, se izvaja mesečno in zaključi najkasneje do 31.1.2013.

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika