Javni Razpisi

ENSVET-2014 Javni razpis za sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za leto 2014 (ENSVET-2014)
Datum objave: 14.02.2014
Datum zaključka: 28. 02. 2014 do 12. ure.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Učinkovita raba energije, Obnovljivi viri energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti za občane (dejavnost ENSVET) na nacionalni ravni po celotnem območju Republike Slovenije na področju učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije okvirno za obdobje do konca leta 2014.

Dejavnost ENSVET obsega predvsem:

  • pojasnjevanje predpisov in postopkov za uveljavljanje ukrepov URE in OVE;
  • svetovanje pri reševanju konkretnih primerov;
  • svetovanje o ponudbi opreme in storitev za izvedbo naložb v URE in OVE.

Dejavnost ENSVET se po tem razpisu izvaja v lokalnih energetskih pisarnah za občane brezplačno in komercialno neodvisno. Izvajajo jo energetski svetovalci, ki so v pogodbenem razmerju z izvajalcem dejavnosti ENSVET. Izvajalec dejavnosti ENSVET pa opravlja vodenje in izvajanje operativnih del, ki vključujejo strokovni nadzor, organizacijo opravljanja dejavnosti, ustrezen knjigovodsko finančni servis, hranjenje dokazil in druge dokumentacije o izvedbi opravil, kot tudi občasno opravljanje informativno svetovalnih dejavnosti za občane.

 

Svetovalna dejavnost se izvaja občasno v posamezno dogovorjenem obsegu uradnih ur na okvirno 35 lokacijah, opredeljenih v pogodbah, sklenjenih med lokalnimi skupnostmi in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor.

Rok za prijavo:

Vloga mora biti pripravljena v skladu z navodili iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova c. 30, 1000 Ljubljana (po pošti ali oddaja v glavni pisarni Eko sklada, Bleiweisova c. 30, Ljubljana), v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis za sofinanciranje svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za leto 2014« ter navedbo polnega naslova pošiljatelja, najkasneje do 28. 02. 2014 do 12. ure.

Nepravočasne in nepravilno označene vloge bo Eko sklad s sklepom zavrgel. Vloge, ki jih bo vložila neupravičena oseba, bo Eko sklad s sklepom zavrnil.

Odpiranje prijav:

Komisija bo vloge odpirala dne 28. 02. 2014 z začetkom ob 12.30 uri v prostorih Eko sklada, j.s., Bleiweisova c. 30, 1000 Ljubljana. Odpiranje bo javno. Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Eko sklada, Bleiweisova c. 30, Ljubljana, do 28. 02. 2014 do 12. ure.


Vlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in se objavijo tudi na spletnih straneh Eko sklada.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Katarina Kafadarkkafadar@ekosklad.si01/241-48-75 vsak delovni dan med 9. in 10. uro
Dokumentacija:

Polno besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 12/2014 - Razglasni del, stran 435)


Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Sredstva so zagotovljena v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Eko sklada za leto 2014, na podlagi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11).


Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje opravljanja dejavnosti ENSVET za leto 2014, je do 631.000,00 EUR.

 


Obdobje za porabo sredstev

Sofinanciranje upravičenih stroškov, nastalih od podpisa pogodbe do konca leta 2014, se izvaja mesečno in zaključi najkasneje do 31. 12. 2014, razen za upravičene stroške, ki se nanašajo na izdelavo zaključnega poročila; za slednje se sofinanciranje zaključi najkasneje do 31. 01. 2015.

Drugi podatki:

Upravičeni stroški

Sofinanciranje po tem razpisu se nanaša na pokrivanje vseh stroškov svetovanja, organizacije, strokovnega nadzora ter ustrezen knjigovodsko finančni servis za opravljanje dejavnosti informiranja in svetovanja v skladu s potrebami v lokalnih okoljih. Dejavnost svetovanja se primarno opravlja v lokalnih svetovalnih pisarnah, organiziranih v sodelovanju z občinami, katere zagotavljajo nujno opremljenost in pokrivajo materialne stroške delovanja teh pisarn.

 

Upravičeni so naslednji stroški: stroški dela, materialni stroški in upravičeni stroški izobraževanja in usposabljanja svetovalcev. Podrobneje so upravičeni stroški opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

 

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika