Javni Razpisi

NOO – DO OVE 2023 Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (NOO – DO OVE 2023)
Datum objave: 05.05.2023
Datum zaključka: 20.03.2025 oziroma do porabe sredstev.
Izdajatelj: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov:

 1. vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo obnovljive vire energije, in sicer:
  • kotlov na lesno biomaso,
  • toplotnih črpalk,
  • sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote
 2. izgradnjo postrojenj za soproizvodnjo toplote in električne energije iz obnovljivih virov energije (npr. lesna biomasa) v obstoječih sistemih daljinskega ogrevanja.

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru NOO, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije«.

Rok za prijavo:

Predvidenih je pet odpiranj vlog. Prvi rok za oddajo vlog je 5. 6. 2023, drugi rok je 20. 10. 2023, tretji rok je 20. 3. 2024, četrti rok je 20. 11. 2024 in skrajni rok je 20. 3. 2025.

Če bodo sredstva porabljena pred iztekom zadnjega roka, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana na naslov:
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova ulica 4
1000 Ljubljana

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom ministrstva (kot navedeno zgoraj), z oznako »Ne odpiraj – vloga NOO – DO OVE 2023«.

Odpiranje prijav:

Postopek javnega razpisa za izbor projektov bo vodila strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval predstojnik ministrstva.

Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog, ki zaradi pričakovane obsežnosti dokumentacije vlog ne bo javno, bo izvedla komisija v prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana, najkasneje v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog.

Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge. Po preveritvi formalne popolnosti vloge lahko komisija vlagatelja pozove k vsebinskim pojasnilom oddane vloge.

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v tem javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija bo o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik ter pripravila predlog končnih prejemnikov sredstev za vsak rok posebej, ki bo predložen v podpis in potrditev predstojniku ministrstva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Urad za spodbujanje zelenega prehodado-noo.mope@gov.si//
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 50/2023)

Razpisna dokumentacija

Obrazci za sestavo vloge:

Višina sredstev:

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu, znaša 11.000.000 EUR v obdobju od 2023 do 2025. Koriščenje sredstev je mogoče v proračunskih letih 2023, 2024 in 2025 oziroma do porabe sredstev.

Drugi podatki:

Vlagatelji
Vlagatelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter zadruge po Zakonu o zadrugah.

Vlagatelj postane končni prejemnik, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.

Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

 • stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;
 • stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;
 • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3% priznanih upravičenih stroškov projekta.

V okviru tega javnega razpisa se lahko sofinancira le naložbe, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Ur. l RS, št. 52/16, 59/16 – popr. in 158/20 – ZURE, v nadaljevanju: Pravilnik). V skladu z navedenim Pravilnikom se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih pomoči za vlagatelje, ki izpolnjujejo pogoje po 8. in 9. členu Pravilnika.

Višina sofinanciranja
S sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bodo priznani upravičeni stroški projekta sofinancirani največ do 45%. Sredstva za vse neupravičene stroške in upravičene stroške, ki niso sofinancirani s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, mora v celoti zagotoviti končni prejemnik. V skladu s Priročnikom o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost je podlaga za izplačilo sredstev izbranemu končnemu prejemniku pravočasno prejeta in popolna vloga za izplačilo. Vloga za izplačilo iz sklada NOO se odda na predpisanem obrazcu koordinacijskega organa in vsebuje seznam stroškov ter vsebinsko poročilo o opravljenih aktivnostih. Poleg obveznih sestavin mora vloga za izplačilo sredstev po tem javnem razpisu vsebovati tudi ostala dokazila, ki jih ministrstvo z internimi navodili določi naknadno.

Vprašanja in dodatne informacije
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati po elektronski pošti: do-noo.mopeping@govpong.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 10 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja, ki se neposredno nanašajo na predmetni javni razpis, podalo najkasneje 5 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Ministrstvo na vprašanja, ki se ne nanašajo na predmetni javni razpis, ne bo odgovarjalo in jih bo zavrglo. Odgovori na zastavljena vprašanja in dodatne informacije predstavljajo sestavni del predmetne razpisne dokumentacije. Odgovori bodo objavljeni na tej spletni strani.

Odločanje in obveščanje o izboru
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom o izboru predvidoma v roku 60 dni od datuma posameznega odpiranja vlog. Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je dopusten upravni spor.

 

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika