Javni Razpisi

2013_GO Ponovno odprtje javnega razpisa UREZRKO 2013 za gospodarstvo (2013_GO)
Datum objave: 18.10.2013
Datum zaključka: 8. 11. 2013 do 14.00 ure oz. do porabe sredstev
Izdajatelj: Elektro energija d.o.o.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje projektov oziroma naložb za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, s ciljem zmanjšanja rabe električne energije in ostalih vrst energije pri končnih odjemalcih – UREZRKO. Finančne spodbude so namenjene investitorjem v gospodarstvu na območju Republike Slovenije, in sicer za:

  • vgradnjo energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave oziroma za namestitve svetlobnih sistemov, ki nadomeščajo umetno razsvetljavo,
  • namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih ter
  • vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov oziroma nameščanje frekvenčnih pretvornikov za črpalke in ventilatorje.

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev po tem javnem razpisu so pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v ukrepe učinkovite rabe in obnovljive vire energije. Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije.

Rok za prijavo:

Prijavitelji se lahko z vlogo prijavijo na javni razpis od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS dalje, vendar najkasneje do 8. 11. 2013 do 14.00 ure.

Vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Slednja natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge. Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce in priloge ter izpolnjuje druge zahteve iz tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Elektro energija, d.o.o., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana, bodisi osebno, bodisi priporočeno po pošti.

Odpiranje prijav:

Datum odpiranja bo 11. 11. 2013. Na odpiranje vlog, ki ni javno, bodo uvrščene vse vloge, ki bodo na opisan način dostave prispele v vložišče sofinancerja pravilno označene in zaprte, in sicer najkasneje zadnji delovni dan pred odpiranjem vlog, to je 8. 11. 2013 do 14. ure.

Vse pravilne in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale in obravnavale po zaporedju prejema do porabe sredstev.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Uršula Krisperursula.krisper@elektro-ljubljana.si//
Dokumentacija:

Polno besedilo javnega razpisa

Razpis (Ur. l. RS, št. 85/2013 - Razglasni del, stran 2864)

Razpisna dokumentacija

Podrobnejše informacije

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 190.000 EUR.

Drugi podatki:

Višina sofinanciranja

Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posameznega ukrepa lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:

  • 30% za velika podjetja,
  • 40% za srednja podjetja,
  • 50% za mikro/mala podjetja.

Upravičenec mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov, ki ne smejo predstavljati javnih sredstev.

Višina nepovratne finančne spodbude ne sme presegati 49,66 Eur/MWh na vsako prihranjeno MWh letnega prihranka električne energije na obračunskem merilnem mestu, na katerem se izvaja ukrep.

 

Upravičeni stroški


Upravičeni stroški so stroški za dobavo in vgradnjo energetsko učinkovite opreme, ki je določena v specifikaciji ukrepov s popisom opreme in storitev, ustrezno vsebini tehničnih specifikacij za pridobitev ponudb in vsebini predvideno izbrane ene ali več ponudb za naročilo opreme in storitev za izvedbo operacije. Za vsak posamezni ukrep se definirajo deleži priznanih stroškov, s katerimi se določi višina nepovratne finančne spodbude.

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika