Javni Razpisi

SID_banka_2019 Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE)
Datum objave: 09.05.2019
Datum zaključka: Do porabe sredstev oz. do 31. 12. 2023.
Izdajatelj: SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Energetska prenova javnih stavb
Predmet objave:

Namen posojilnega programa je spodbujanje celovite energetske prenove javnih stavb, ki so v lasti in uporabi oseb javnega sektorja.

Upravičenci posojilnega programa so osebe celotnega (širšega in ožjega) javnega sektorja in ponudniki energetskih storitev (ESCO podjetja), ki izpolnjujejo pogoje iz 3. točke (»Primerni kreditojemalci«) Posebnih pogojev.

V okviru kredita bodo zagotovljena sredstva za projekte celovite energetske prenove javnih stavb, katerih upravičeni stroški so skladni Priročnikom Ministrstva za infrastrukturo o upravičenih stroških pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, in zajemajo:

  •     ukrepe na ovoju stavbe,
  •     ukrepe na ogrevalnem, hladilnem in prezračevalnem sistemu,
  •     ukrepe rabe obnovljivih virov,
  •     ukrepe vgradnje kogeneracijskih sistemov, naprav in sistemov energetskega upravljanja,
  •     ter ukrepe rabe in proizvodnje električne energije, itd.

Kredit lahko pridobijo upravičenci, če:

  • zastavljen projekt predstavlja skupen ukrepov celovite energetske prenove javnih stavb, ki so v lasti in uporabi oseb javnega sektorja;
  • je projekt zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi in standardi gradbene stroke ter mednarodnimi in nacionalnimi smernicami za večjo energetsko učinkovitost stavb;
  • so upravičeni stroški projekta skladni s "Priročnikom Ministrstva za infrastrukturo o upravičenih stroških pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja";
  • se bo projekt izvajal v Republiki Sloveniji;
  • se je projekt pred oddajo vloge že začel, vendar se še ni zaključil.

Kredit lahko upravičenci pridobijo tudi, ko se upravičeni stroški projekta delno že sofinancirajo z nepovratnimi javnimi sredstvi pristojnega ministrstva, vendar le tako, da se upravičeni stroški projekta s kreditom financirajo največ do 100 % in ne prihaja do dvojnega financiranja.

Oblika financiranja je kredit. Najnižji znesek kredita znaša 100.000 EUR, najvišji znesek kredita pa 15.000.000 EUR.

Rok za prijavo:

Vloga za financiranje se predloži v elektronski obliki na e-mail: sklad.skladov@sid.si

Odpiranje prijav:

SID banka odobrava kredite po tem posojilnem programu samostojno in neposredno.

SID banka sprejema vloge za financiranje do porabe sredstev posojilnega programa oziroma do 31. 12. 2023.

Nepopolno vlogo za financiranje lahko upravičenec dopolni v roku osmih (8) dni od prejema zahteve SID banke za dopolnitev vloge za financiranje. Če upravičenec vloge za financiranje pravočasno ne dopolni, SID banka vlogo zavrne.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
SID bankasklad.skladov@sid.si01/2007-514
Dokumentacija:

Podrobnejše informacije za občine in javni sektor (spletna stran SID banke)

Podrobnejše informacije za ESCO podjetja (spletna stran SID banke)

Višina sredstev:

Obseg sredstev posojilnega programa SID banke znaša okvirno 38,5 mio EUR. Od tega 62,5 % sredstev predstavljajo sredstva EKP, 37,5 % pa sredstva SID banke.

Financiranje do 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV.

Drugi podatki:

Doba kreditiranja
Ročnost posojila, vključno z moratorijem na odplačilo kredita, je najmanj pet (5) let in največ petindvajset (25) let. Moratorij na odplačilo glavnice traja do 1/2 ročnosti kredita. Način odplačevanja kredita je mesečni.

Obrestna mera
Pogodbena obrestna mera je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečnega EURIBOR, ki se obračunava od sredstev SID banke, in nespremenljivega pribitka. Nespremenljivi pribitek predstavlja tehtano vrednost pribitka sredstev EKP, ki znaša 0 % ter pribitka sredstev SID banke (pribitek je sestavljen iz max. 62,5 % pribitka sredstev EKP in min. 37,5 % pribitka sredstev SID banke).

Shema pomoči "de minimis"
Program temelji na shemi pomoči »de minimis«, ki v treh koledarskih letih ne sme preseči 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR, če kreditojemalec opravlja komercialne cestne prevoze tovora. Pomoč »de minimis« se izraža v obliki nižjega pribitka na podlagi sredstev evropskega Kohezijskega sklada.

Ostali pogoji
Kredit brez zavarovanj oziroma le z zastavno pravice na predmetu financiranja.
Drugi pogoji, skladno s programom in pogoji SID banke.

Nazaj

© 2012 - 2023 Portal Energetika