Javni Razpisi

MP 2019 Razpisna dokumentacija za tretjo (ponudbeno) fazo konkurenčnega dialoga v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP«
Datum objave: 29.04.2019
Datum zaključka: 09. 05. 2019 ob 11:30
Izdajatelj: Ministrstvo za pravosodje
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP«, ki je bil dne 22. 9. 2017 objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/17, na spletni strani Ministrstva za pravosodje in na Portalu Energetika, kandidata obvešča, da je skladno s Sklepom številka 4300-46/2017/237 z dne 16. 4. 2019 zaključena druga faza konkurenčnega dialoga (faza dialoga). Kandidata se vabi k tretji fazi konkurenčnega dialoga, ponudbeni fazi, in k oddaji končne ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo in preostalo dokumentacijo omenjenega javnega razpisa. Ponudbena faza predstavlja nadaljevanje javnega razpisa, zaradi česar predmetna razpisna dokumentacija predstavlja nadaljevanje oziroma dopolnitev razpisne dokumentacije javnega razpisa in skupaj s to razpisno dokumentacijo tvori celoto.

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektu pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah.  Predmet koncesije je lahko poleg pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije tudi pogodbena oskrba z energijo v prej navedenem objektu.

Območje izvajanja koncesije obsega objekt pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah na hišnih številkah Rimska cesta 4, Rimska cesta 2 in Aškerčev trg 11 v Šmarju pri Jelšah, številka stavbe 444, k. o. 1200 Šmarje pri Jelšah, ki je v skupnem upravljanju Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za javno upravo.

Koncesija se podeli za največ 20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami ZJZP, Uredbe in sklenjene koncesijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

 

Rok za prijavo:

Končni rok za prejem končne ponudbe je 9. 5. 2019 do 11:30 ure.

Končna ponudba, ki se oddaja preko pošte, se posreduje na naslov:

Republika Slovenija
Ministrstvo za pravosodje
Župančičeva ulica 3
1000 Ljubljana

Končna ponudba, ki se oddaja osebno, se odda na vložišču Ministrstva za pravosodje, vhod na naslovu Cankarjeva 14, 1000 Ljubljana.

Končna ponudba mora, ne glede na način dostave (osebno ali po pošti), do vložišča ministrstva prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bo štela za prepozno prejeta (prejemna teorija). Prepozno prejeto rešitev bo strokovna komisija zaprto vrnila pošiljatelju. 

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje končne ponudbe bo potekalo na naslovu Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana, dne 9. 5. 2019 ob 12:00 uri.

Predstavnik ponudnika, ki se udeležuje javnega odpiranja končne ponudbe, se je dolžan strokovni komisiji izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani zakonitega zastopnika ponudnika, iz katerega bo izhajalo, da se v imenu in za račun ponudnika lahko udeležuje javnega odpiranja končne ponudbe, oziroma z osebnim dokumentom, če gre za zakonitega zastopnika ponudnika.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Ministrstvo za pravosodjegp.mp@gov.si01/369-5342/
Dokumentacija:

Razpisna dokumentacija - 1. del
Razpisna dokumentacija - 2. del

Obrazci za sestavo končne ponudbe

Podrobnejše informacije (Ministrstvo za provosodje)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika dokumentacije končne ponudbe
Zahteve glede vsebine in oblike končne ponudbe ter pogoji za predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Protokol ponudbene faze
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:

  • višina prihrankov (maksimalno 30 točk),
  • obseg ukrepov (maksimalno 25 točk),
  • trajanje razmerja (maksimalno 20 točk),
  • garancija po poteku koncesijskega razmerja  (maksimalno 18 točk),
  • višina investicije (maskimalno 7 točk).

Podrobneje so merila določena v razpisni dokumentaciji. Maksimalno število točk je 100. Če ponudnik ne doseže 80 točk, bo njegova ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Vprašanja
Ponudnik lahko zastavi vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte gp.mp@gov.si, s pripisom za zadevo 4300-46/2017. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 7. 5. 2019 do 10:00 ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo ponudniku preko elektronske pošte podana v čim krajšem času, najkasneje 8. 5. 2019 do 14:00 ure.

Opomba
Objavljena razpisna dokumentacija ne vključuje Priloge 1: Program izvajanja koncesionirane dejavnosti, ki je ponudniku na voljo pri nosilcu javnega razpisa in mu bo predana v elektronski obliki po predhodni najavi, ki jo posreduje na gp.mp@gov.si s pripisom za zadevo 4300-46/2017 in/ali na e-naslov helena.kovacic@gov.si (ga. Helena Kovačič), prav tako s pripisom na zadevo 4300-46/2017.


Oddaja javnega razpisa

Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika