Ostalo

SEA-2015 Javni natečaj za prosto delovno mesto direktorja Agencije za energijo (SEA-2015)
Datum objave: 13.11.2015
Datum zaključka: 15. dni po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Svet Agencije za energijo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Ostalo
Tematika: Direktor Agencije za energijo
Predmet objave:

1. Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je državljan Republike Slovenije;
 • ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustrezajo izobrazbi druge stopnje ustrezne smeri;
 • je strokovnjak za tehnična, ekonomska ali pravna vprašanja s področja energetike, ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju trga z elektriko ali zemeljskim plinom;
 • ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih;
 • obvlada angleški jezik;
 • ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na kazen zapora šest mesecev ali več, pa obsodba še ni bila izbrisana;
 • ni poslanec Državnega zbora, član Vlade Republike Slovenije, državni sekretar ali član organa politične stranke.

2. Prijava mora vsebovati:

 • dokazilo o državljanstvu;
 • fotokopijo diplome;
 • dokazilo, iz katerega je razvidna delovna doba;
 • podroben opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj – obrazec Europass;
 • motivacijsko pismo;
 • pisna dokazila o zahtevanih delovnih izkušnjah na področju dejavnosti delovanja trga z električno energijo ali zemeljskim plinom;
 • pisna dokazila o zahtevanih delovnih izkušnjah na vodilnih delovnih mestih;
 • potrdilo o nekaznovanosti;
 • dokazilo o znanju angleškega jezika;
 • pisno izjavo, da ni poslanec Državnega zbora, državni sekretar ali član organa politične stranke;
 • vizija razvoja na vseh področjih delovanja agencije za mandatno obdobje.

3. Direktor bo imenovan za mandatno dobo šestih let.


4. S kandidati, ki bodo izpolnjevali zgoraj navedene pogoje, bo opravljen razgovor. Kandidat bo samostojno predstavil svojo vizijo razvoja agencije. Del razgovora bo opravljen v angleškem jeziku.

Rok za prijavo:

Kandidati naj pošljejo prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev v 15 dneh po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS v zaprti kuverti na naslednji naslov:

Agencija za energijo
Strossmayerjeva 30
2000 Maribor


s pripisom »Javni natečaj za direktorja«.

Odpiranje prijav:

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po imenovanju.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Rania Šraj Ayache/02/ 234 03 01 /
Dokumentacija:

<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2015087-pdf _blank external-link-new-window>Objava (Ur. l. RS, št. 87/2015 - Razglasni del, str. 2008)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika