Povabila

JP_EP_NOO_2022 Javno povabilo za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja "Zeleni prehod", komponente 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2)
Datum objave: 22.12.2022
Datum zaključka: Do porabe sredstev.
Izdajatelj: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Povabila
Tematika: Energetska prenova stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomenaa
Predmet objave:

V okviru komponente Trajnostna prenov stavb (C1 K2) Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) je cilj spodbujanje učinkovite rabe energije v stavbah s trajnostno prenovo obstoječih javnih stavb, tako da se po prenovi doseže 30 % skupnih prihrankov energije, torej vsaj 30 % zmanjšanje rabe primarne energije v primerjavi s porabo pred prenovo, ter s tem prispevati k podnebnim ciljem EU s 30 % zmanjšanjem neposrednih in posrednih emisij toplogrednih plinov v primerjavi s predhodnimi emisijami.

V tem okviru se prednostno naslavljajo stavbe javnega sektorja, ki so izjemno pomembne za strateško delovanje države, imajo kot vzorčni primeri pomemben širši demonstracijski učinek in so pomembne tudi z vidika epidemije COVID-19 ter jih je možno takoj prenoviti. To so:

  • stavbe izjemnega upravnega pomena zaradi epidemije COVID-19,
  • stavbe izjemnega družbenega pomena zaradi epidemije COVID-19,

ki spadajo v enega izmed štirih sklopov po namembnosti stavb:

  • Sklop 1: Stavbe, ki so namenjene vzgojno izobraževalnim procesom in katerih prenova je ključna za zagotavljanje standardov delovanja in udobja;
  • Sklop 2: Stavbe, ki so namenjene zagotavljanju kulturnih dejavnosti in varovanja kulturnih dobrin in katerih prenova je ključna za zagotavljanje standardov delovanja in udobja;
  • Sklop 3: Stavbe, ki so namenjene za izvajanje tistih upravnih dejavnosti, katerih prenova je ključna za zagotavljanje standardov delovanja in udobja;
  • Sklop 4: Stavbe, ki so namenjene izvajanju ukrepov za zagotavljanje varnosti ljudi, okolja in premoženja in katerih prenova je ključna za zagotavljanje standardov delovanja in udobja.

V okviru naložbe so lahko vključene le celovite prenove stavb, ki so v celoti v lasti Republike Slovenije in/ali osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je zgolj Republika Slovenija, in ki so v okviru okrevanja po COVID-19 posebnega upravnega ali družbenega pomena, ter zagotavljajo optimalno delovanje v primeru ponovitve izrednih situacij v državi, kot je epidemija.

Nosilni organi v okviru tega Povabila so Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), Ministrstvo za javno upravo (MJU), Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI) ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) in Ministrstvo za kulturo (MK).

V okviru priprave in izvajanja projektov se upoštevajo relevantne pravne in druge strokovne podlage, ki so objavljene na spletni strani koordinacijskega organa Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (URSOO) ter Priročnik upravičenih stroškov energetske prenove javnih stavb iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru NOO, ki je priloga tega Povabila.

Rok za prijavo:

Prvi rok za oddajo vlog je 27. 2. 2023, drugi rok je 8. 5. 2023, tretji rok je 4. 9. 2023, četrti rok je 15. 1. 2024 in skrajni rok je 8. 4. 2024. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev. Morebitni dodatni roki odpiranja bodo glede na razpoložljiva sredstva objavljeni na spletni strani ministrstva.

Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz dokumentacije tega povabila, mora biti dostavljena na elektronska naslova gp.mopeping@govpong.si in pp-eps.mopeping@govpong.si z naslovom: »JP_EP_NOO_2022, št. zadeve 360-54/2022«, v besedilu e-pošte pa mora biti naveden naziv projekta. V kolikor bo dokumentacija vloge presegala dovoljeno velikost pošiljanja po elektronski pošti, je potrebno slednjo posredovati v spletno odložišče velikih datotek SOVD z naslovom: »JP_EP_NOO_2022, št. zadeve 360-54/2022«, in navedenim nazivom projekta.

V vlogi je potrebno posredovati izpolnjene, datirane, opremljene z žigom in s strani odgovorne osebe nosilnega organa podpisane obrazce št. 1, 2, 3 in 4 ter pripravljeno dokumentacijo skladno s točko 4.1 tega Povabila.

Vloge morajo biti s strani nosilnega organa oddane najkasneje do roka, določenega v povabilu. Če je v povabilu določenih več rokov za oddajo vloge, so vloge oddane po poteku posameznega roka obravnavane na naslednjem roku.

Po oddaji vloge in pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge lahko nosilni organ vlogo dopolni, spremeni ali umakne, kar mora sporočiti na elektronska naslova gp.mopeping@govpong.si in pp-eps.mopeping@govpong.si z oznako »DOPOLNITEV«, »SPREMEMBA« ali »UMIK«.

Odpiranje prijav:

Zaporedno odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla strokovna komisija ministrstva, najkasneje v roku 8 dni od poteka posameznega roka za oddajo vlog. Odpirajo se samo v roku dostavljene vloge po vrstnem redu prejema. Nepravilno izpolnjenih in označenih vlog se ne bo obravnavalo.

Pri odpiranju vlog bo komisija ugotavljala formalno popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. Če komisija, v roku 8 dni od odpiranja vlog, ugotovi, da je vloga formalno nepopolna, bo pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile formalno popolne, da jih dopolnijo.

Komisija bo opravila strokovni vsebinski pregled popolnih vlog in o tem vodila zapisnik. Komisija bo za vsebinsko ustrezne projekte preverila izpolnjevanje meril za njihovo uvrstitev na seznam, pri čemer se prednostno na seznam uvrstijo projekti z izkazanim višjim prihrankom rabe primarne energije ter v naslednji fazi pripravila predlog neposrednih projektov energetske prenove in trajnostne prenove stavb izjemnega upravnega in družbenega pomena in seznam predložila Vladi Republike Slovenije.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Projektna pisarna MOPEpp-eps.mope@gov.si//
Dokumentacija:

Javno povabilo k oddaji vloge prijavitelja - čistopis

Priloga: Priročnik upravičenih stroškov energetske prenove javnih stavb iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

Prijavni obrazci:

Višina sredstev:

Za ukrep energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena, komponente Trajnostna prenova stavb (C1 K2) je za energetsko prenovo namenjenih 73 mio EUR, od tega 53,55 mio EUR nepovratnih sredstev ter 19,45 mio EUR povratnih sredstev. 

Drugi podatki:

Nosilni organi v skladu s povabilom
Nosilni organi v okviru tega povabila so Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Ministrstvo za kulturo. V primeru solastništva morajo solastniki stavbe/stavbe (osebe ožjega ali širšega javnega sektorja) skleniti sporazum o sofinanciranju in o vodenju projekta, ki opredeljuje ureditev medsebojnih razmerij med solastniki, način sofinanciranja projekta in v okviru katerega je nosilni organ s strani preostalih solastnikov imenovan za prijavitelja/končnega prejemnika in nosilca izvedbe investicije. Stavbe, ki so v (so)lasti drugih oseb, niso predmet tega povabila in niso upravičene do sofinanciranja.

Upravičeni stroški
Upravičene stroške energetske prenove predstavljajo stroške investicije skladno s Priročnikom upravičenih stroškov energetske prenove javnih stavb iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost:

  • stroški investicije (stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški gradnje in nakupa opreme, stroški informiranja in komuniciranja) in stroški drugih smiselnih ukrepov za izboljšanje stanja stavbe. Upravičeni stroški energetske prenove stavb bodo sofinancirani v znesku največ 537,00 EUR/m2 neto tlorisne površine stavb, ki so predmet projekta. V okviru teh upravičenih stroškov bo lahko sofinanciranih največ 9 % ostalih upravičenih stroškov (48,33 EUR/m2), namenjenih drugim smiselnim ukrepom za izboljšanje stanja stavbe v sklopu izvedbe energetske prenove.
  • morebitna dela, ki se nanašajo na statično prenovo v smislu izpolnjevanja oziroma v čim večji meri izboljšanja zahtev mehanske odpornosti in stabilnosti stavbe. Tovrstni upravičeni stroški se lahko sofinancirajo v vrednosti največ 202,00 EUR/m2 neto tlorisne površine stavb, ki so predmet projekta.


Odgovori na vprašanja


Seznam izbranih projektov za izvedbo energetske prenove stavb izjemnega upravnega in družbenega pomena:

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika