Povabila

UEN 2017 Javno povabilo k oddaji ponudbe za opravljanje administrativnih, organizacijskih in drugih nalog za Komisijo za preizkus znanja za upravljalca energetskih naprav za obdobje 10 let
Datum objave: 15.06.2017
Datum zaključka: 18. 09. 2017 ob 15:00
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Povabila
Tematika: Opravljanje nalog za Komisijo za preizkus znanja za upravljalca energetskih naprav
Predmet objave:

Predmet povabila je oddaja ponudbe za opravljanje administrativnih, organizacijskih in drugih  nalog za Komisijo za preizkus znanja za upravljalca energetskih naprav (v nadaljnjem besedilu: komisija) na podlagi 39. člena Pravilnika za obdobje desetih let.

Naloge obsegajo predvsem:

 • zagotavljanje prostorov in potrebne opreme za delo komisije, opravljanje preizkusov znanja in opravljanje administrativnih, organizacijskih in drugih pomožnih nalog za komisijo;
 • zagotavljanje finančnih sredstev za delo komisije in izpraševalcev iz plačil delavcev, ki opravljajo preizkus znanja;
 • administrativne in organizacijske naloge v zvezi s pripravo preizkusov znanja ter njihovo izvedbo;
 • administrativne in organizacijske naloge v zvezi z ugovori na oceno in ponovno oceno preizkusa znanja;
 • administrativne in organizacijske naloge v zvezi z izdajo potrdil in vodenjem potrebnih evidenc za komisijo;
 • administrativne in organizacijske naloge v zvezi s sejami komisije in njenim delovanjem;
 • potrebne naloge v zvezi z zagotavljanjem delovanja komisije (varovanje, vzdrževanje in čiščenje prostorov, skrb za nemoten potek preizkusov znanja, vodenje računovodstva v zvezi s plačili preizkusov znanja in obračunom nadomestil za delo komisije).
Rok za prijavo:

Ponudbe morajo biti predložene do 18. 9. 2017 do 15. ure, na naslov:

Ministrstvo za infrastrukturo - glavna pisarna
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Popolna ponudba, pripravljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti oddana na zgoraj naveden naslov v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – ponudba na javno povabilo k oddaji ponudbe za opravljanje administrativnih, organizacijskih in drugih nalog za komisijo za preizkus znanja za upravljalca energetskih naprav« ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.

Odpiranje prijav:

Predvideno komisijsko odpiranje prejetih ponudb bo 19. 9. 2017 ob 14. uri v prostorih Ministrstva za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana. Odpiranje ne bo javno. 

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
MZIgp.mzi@gov.si//
Dokumentacija:

<link file:9082 _blank download file>Javno povabilo k oddaji ponudbe, 15. 6. 2017

<link file:9220 _blank download internal link in current>Sprememba javnega povabila, 12. 9. 2017

<link file:9083 _blank download internal link in current>Razpisna dokumentacija s prijavnimi obrazci

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Pogoji za sodelovanje
Kandidat za izvajalca mora v skladu s 40. členom Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav (Ur. l. RS, št. 92/15) izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti mora ustrezne prostore za delo komisije in opravljanje preizkusov znanja;
 • imeti mora ustrezno število usposobljenih ljudi za zagotavljanje administrativnih, organizacijskih in drugih pomožnih nalog;
 • poslovati mora nepretrgano najmanj 5 let pred objavo javnega razpisa;
 • kandidati in osebe, ki so pooblaščene za zastopanje izvajalca, ne smejo biti v kazenskem postopku ali pravnomočno obsojene na zaporno kazen, če kazen še ni bila izbrisana;
 • imeti mora poravnane vse dospele obveznosti v zvezi z javnimi dajatvami.

V kolikor ponudnik ne izpolnjuje katerega izmed zgoraj navedenih pogojev, se ga izloči iz nadaljnjega vrednotenja in ne more biti izbran za izvajanje razpisanih del. Navedeni pogoji so podrobneje določeni v razpisni dokumentaciji.


Merila za izbor izvajalca
Ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje, bomo ocenili po spodaj navedenih merilih. Izbrana bo vloga, ki bo dosegla najvišje število skupnih točk. Ne glede na navedeno si Ministrstvo za infrastrukturo pridružuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe. Merila so podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Odgovori na vprašanja

 • <link file:9221 _blank download internal link in current>Odgovori na vprašanja (12. 9. 2017)
 • <link file:9163 _blank download internal link in current>Odgovori na vprašanja (8. 8. 2017)
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika